стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Азбестоз; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Азбестоз
интрон цена

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 10 січня 2005 р. N 7 


СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

HBsAg - австралійський антиген

Ro-графія - рентгенографія

RW - реакція Вассермана

SH-групи - сульфгідрильні групи

АТ - артеріальний тиск

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини

ГГТ - гаммаглютамілтранспептидаза

ДФН - дозоване фізичне навантаження

ЕГДС - езофагогастродуоденоскопія

ЕЕГ - електроенцефалографія

ЕКГ - електрокардіографія

ЕНМГ - електронейроміографія

ЕСРС - електронспиноворезонансна спектроскопія

ЕхоЕГ - ехоенцефалографія

ЕхоКГ - ехокардіографія

КП - копропорфирин

ЛФК- лікувальна фізкультура

ММ - магнітометрія

ОФС - орофарінгеальний синдром

РВГ - реовазографія

РЕГ - реоенцефалографія

РМП - ревмопроби

РР - радіоактивна речовина

УЗД - ультразвукове дослідження

ФБС - фібробронхоскопія

ФЗД - функція зовнішнього дихання

ФКГ - фонокардіографія

ХЕ - холінестераза

% НТЗ - % насичиність трансферину залізом

КТ - комп'ютерна томографія

ШВЛ - швидкість вентиляції легень

о - обов'язкове виконання

ф - факультативне виконання.

 

 

Шифр МКХ-10 J60-J64

Назва нозологічної форми Азбестоз

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпіталізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Кратність 

II 

III 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

13 

Клінічні:
- Анамнез (о)
- Огляд (о)
- Аускультація (о)

При первинному
зверненні 

+
+
+
+

+
+
+

Дієта
Режим рухальний
 
Терапевтичні:
Специфічне не розроблене
Легеневий фіброз практично не відповідає на лікування глюко-
кортикої- дами  

Постійно

Професійна орієнтація та працевлаш-
тування  

4 - 6 міс. 

Перерва контакту з виробничим шкідливим середо-
вищем
Санація осередків фокальної інфекції,
7 - 14 днів
Лікування супутніх захво-
рювань,
14 - 21 день
 
Правильний режим праці та відпочинку, постійно  

Регрес проявів реструк-
тивних та обструк-
тивних
Покра-
щання клінічних показників
 
Зменшення частоти рецидивів
 
Зменшення тривалості тимчасової непраце-
здатності

Деком-
пенсація стану
Виражене загострення проявів реструк-
тивних та обструк-
тивних
Приєднання осередків фокальної інфекції
 
Приєднання туберкульозу, мезетеліоми

При продов-
женні контакту з профе-
сійною шкідли-
вістю - довічно
При перерві контакту - тривалість диспан-
серного обліку залежить від стану хворого  

 

Лабораторні:
- Загальний аналіз крові та сечі (о)  

2 - 3 рази на рік  

Санаторно-
курортне лікування  

24 дні 

Психо-
терапія

7 - 14 днів 

10 

11 

12 

13 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

II 

III 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

- Біохімічний аналіз крові (о) 

1 раз на рік 

+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 

+
 
 
+
 
 
 
 
 
 
 
+
 
+
 
 
 
 
-

емфізема-
тозних проявів, хронічного бронхіту, туберкульозу легень - див. відповідний розділ стандартів
 
фізіотера-
певтичні заходи за станом хворого ЛФК
 
Загарто-
вування
 
Відмова від куріння  

 

 

Адаптогени, 1 міс.
 
Вітаміни, 14 днів
 
Санаторно-
курортне лікування, 24 дні  

 

 

 

 

- Загальний аналіз мокротиння та на виявлення азбестових тілець (також на ВК - 1 р.) (о) 

2 - 3 рази на рік 

- Інструментальні
- Рентгенографія
- Спірографія (також крива "потік - об'єм" при приєднанні бронхо-
обструкцій) (о)
- ЕКГ (о)
- Пікфлоумегрія - амбулаторний (о)

2 рази на рік
1 раз на рік  


Фармакотерапія J60-J64 Азбестоз при приєднанні хронічного обструктивного бронхіту
                                       (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

КОД АТХ 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

Антихолінергічні препарати  

R03B B 

Іпратропія бромід

160 мкг  

За показаннями  

2-агоністи  

R03AC  

Сальбутамол  

1200 мкг  

- " - 

Фенотерол  

1600 мкг  

Комбіновані препарати (антихолінергічні + 2-агоністи)  

R03D X50**  

Комбіновані препарати:  

- " - 

іпратропіум бромід + фенотерол  

до 8 доз  

іпратропіум бромід + сальбутамол

до 12 доз  

Метилксантини  

R03D A  

Теофілін  

1,2 г  

За показаннями  

Пролонговані теофіліни:  

Вентакс  

600 мг  

Тео-Дур  

600 мг  

Ретафіл  

600 мг  

Тео-24  

1500 мг  

Еуфілонг  

500 мг  

Мукорегуляторні засоби  

R05C A  

Муколітики і мукорегулятори:  

- " - 

Ацетилцистеїн  

100 - 200 мг  

Бромгексин  

24 - 48 мг  

Амброксол  

90 - 120 мг  

Глюкокортикоїди  

R03B A 

Преднізолон  

30 - 40 мг  

2 - 3 тижні  

Беклометазона дипропіонат (беклазон, альдецин, бекломет, беклофорт, бекотид)  

400 - 600 мг  

Флугіказон (фліксотид)  

500 - 1000 мг  

Будесонід  

400 - 800 мг  

Антибактеріальні  

R02A B  

Пероральні макроліди:  

7 - 10 днів  

азитроміцин  

0,5 г  

спіраміцин  

6 - 9 млн. ОД  

рокситроміцин  

0,3 г  

еритроміцин  

1 - 2 г  

Напівсинтетичні пеніциліни:  

- амоксицилін  

0,75 - 1,5 г  

- амоксицилін із клавулановою кислотою  

1,875. 2,5 г  

-ампіцилін із сульбактамом  

1,5 - 12 г  

 

 

Цефалоспорини II - III поколінь:  

За показаннями  

цефаклор  

0,75 - 1,5 г  

цефалексим  

2,0 - 4,0 г  

цефиксим  

0,4 г  

цефуроксим  

0,5 - 1,0  

Вакцинні препарати

J07A X  

IRS-19  

5 доз  

За показаннями  

рибомуніл  

3 т.  

бронхоімунал  

1 капс.