стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інтоксикація фтором та його сполуками. ; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Інтоксикація фтором та його сполуками. 
алфлутоп цена

Шифр МКХ-10 T 59.5

Назва нозологічної форми Інтоксикація фтором та його сполуками

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профілактичні заходи 

Показання для госпіталізації 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II рівень  

1. Загально-
клінічні:
аналіз анамнезу хвороби, проф. маршруту, характеристики умов праці, оцінка суб'єктивної та об'єктивної симптоматики (о)
2. Лабораторні:
- заг. аналіз крові,
- заг. аналіз харкотиння (ф),
- заг. аналіз сечі,
- глюкоза крові (о),
- заг. білок та його фракції (ф),
- електроліти крові (кальцій, фосфор, фтор) (ф),
- аналіз сечі з визначенням фтору,
- холінестераза крові (о),
- глюкоза крові (о),
- заг. білок та його фракції (ф),
- печінкові ферменти (АСТ, АЛТ, КФК, ЛДГ) (о),
- білірубін крові (загальний, прямий та непрямий) (о)
3. Рентгенологічні (флюорографія органів грудної порожнини, рентгенограма хребта, трубчастих кісток та суглобів) (о)
4. Функціональні (спірометрія, електро-
кардіографія) (о)
5. Інструмен-
тальні (ф) (фіброгастро-
дуоденокопія, фіброброн-
хоскопія) (ф)
6. Консультації (лор, окуліст, невропатолог, рентгенолог, стоматолог, токсиколог, проф. патолог) (о)  

1. Вітаміно-
терапія (полівітаміни з вмістом віт. C, групи B, P) 

14 - 21 доба 

1. Санаторно-
курортне лікування  

до 30 діб  

1. Тимчасове чи постійне усунення від впливу фтору та його сполук 

2 - 3 міс. 

1. Погіршення самопочуття хворого, суттєве обмеження його спромож-
ності до виконання повсякденної роботи (фіз. наван-
таження)
2. Зростання явищ ураження верхніх дихальних шляхів та бронхів
3. Прогре-
сування функціо-
нальних розладів опорно-
рухового апарату та органів травлення  

1. Покра-
щення самопочуття хворого, відновлення його спромож-
ності до виконання повсяк-
денних навантажень та роботи
2. Зменшення явищ ураження верхніх дихальних шляхів
3. Покращання функціо-
нального стану опорно-
рухового апарату та органів травлення  

Постійно

Немає  

2. Препарати кальцію 

14 - 21 доба 

2. Прийом препаратів магнію, кальцію та поліві-
тамінів 

2 - 3 міс.  

3. Препарати магнію 

14 - 21 доба 

4. Фізіотерапія 

14 - 21 доба 

5. Клімато-
терапія 

14 - 21 доба 

6. Терапія, спрямована на корекцію бронхіальної прохідності* 

14 - 21 доба 

7. Терапія, спрямована на корекцію розладів  

14 - 21 доба  

III рівень 

1. Загально-
клінічні (визначення анамнезу хвороби, даних професійного маршруту та умов праці, оцінка об'єктивної та суб'єктивної симптоматики) (о)
2. Лабораторні:
а) загально-
клінічні (заг. аналіз крові (о), заг. аналіз харкотиння (ф), посів харкотиння на вміст патогенної мікрофлори та чутливість її до антибіотиків (ф)*, аналіз сечі з визначенням фтору (о));
б) імунобіохімічні (ф)*, загальний білок та його фракції (ф), С-реактивний протеїн (ф), глюкоза крові (о),
- печінкові ферменти (о) (АСТ, АЛТ, КФК, ЛДГ),
- білірубін крові (загальний, прямий та непрямий) (о),
- електроліти крові (ф) (кальцій, фосфор, фтор (ф)),
- холінестераза крові (о)
Ig: A, M, G, РБТЛ, Т-, В-лімфоцити та їх субпопуляції (ф), ЦІК, титрком-
плементу (ф)
3. Функціональні (спірогафія (о) визначенням чутливості до лікарського препарату (ф) та бронхо-
правокаційна проба (ф), ЕКГ, РЕГ, ЕЕГ, УЗД органів черевної порожнини (о))
4. Рентгенологічні (рентгенографія органів грудної порожнини, томографія легень (о), рентгенограма хребта, трубчастих кісток та суглобів (о))
5. Інструмен-
тальні (фіброгастро-
дуеноскопія та фіброброн-
хоскопія (ф) з взяттям та вивченням біопсійного матеріалу та бронхоаль-
веолярного лаважу (ф))
6. Консультації спеціалістів (лор, фізіотерапевт, рентгенолог, стоматолог, невропатолог, окуліст) (о)

1. Вітаміно-
терапія (полівітаміни з вмістом віт. C, групи B, P) 

до 21 доби 

1. Санаторно-
курортне лікування  

до 30 діб  

1. Тимчасове чи постійне усунення від впливу фтору та його сполук 

2 - 3 міс. 

1. Погіршення самопочуття хворого, суттєве обмеження його спромож-
ності до виконання повсяк-
денної роботи (фіз. наванта-
ження)
2. Зростання явищ ураження верхніх дихальних шляхів та бронхів
3. Прогре-
сування функціо-
нальних розладів опорно-
рухового апарату та органів травлення  

1. Покращання самопочуття хворого, відновлення його спромож-
ності до виконання повсяк-
денних навантажень та роботи
2. Зменшення явищ ураження верхніх дихальних шляхів
3. Покращання функціо-
нального стану опорно-
рухового апарату та органів травлення  

Постійно

Немає  

2. Препарати кальцію

до 21 доби 

2. Прийом препаратів магнію, кальцію та поліві-
тамінів 

2 - 3 міс.

3. Препарати магнію

до 21 доби

4. Фізіотерапія 

до 21 доби

5. Клімато-
терапія

до 21 доби

6. Терапія, спрямована на корекцію бронхіальної прохо-
димості*

до 21 доби

7. Терапія, спрямована на корекцію розладів гепатобіліарної системи*

до 21 доби

8. Терапія, спрямована на корекцію роботи опорно-
рухового апарату*

до 21 доби

9. Терапія, спрямована на корекцію невроло-
гічних розладів* 

до 21 доби

10. Терапія, спрямована на корекцію порушень гемоди-
наміки*

до 21 доби