стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Марганцева інтоксикація; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Марганцева інтоксикація
остеогенон

Шифр МКХ-10 T 57.2

Назва нозологічної форми Марганцева інтоксикація

Рівні надання медичної допомоги (II, III) 

Діагностичні дослідження і консультації* 

Лікувальні заходи* 

Реабілітаційні заходи* 

Профілактичні заходи* 

Показання для госпі-
талізації 

Критерії бажаного результату лікування 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

12 

II 

1. Неврологічний статус (огляд невропатолога) (о)
2. Загальний аналіз крові (о)
3. Загальний аналіз сечі (о)
4. Рентге-
нографія ОГК (о)
5. ЕКГ (о)
6. Аналіз крові на РМП (о)
7. Огляд терапевта (о), лора (ф)*  

1. Судинні препарати та ангіопро-
тектори (о)
2. Ноотропні препарати (о)
3. Фізіотера-
певтичні процедури (о)
4. Протипар-
кінсонічні препарати (ф)

3 - 4 тижні
1 - 2 рази
на рік**
постійно

1. Медична реабілітація - див. "Лікувальні заходи"  

1 раз на рік  

1. Профі-
лактика первинна - система гігієнічних та виховних заходів, спрямо-
ваних на попе-
редження захво-
рювань

Постійно

1. Стійкі больові синдроми
2. Виражене порушення трофіки
3. Судинні реакції
4. Астено-
невротичні прояви  

1. Поліп-
шення загального стану
2. Покра-
щання діяльності нервової системи, насамперед її екстра-
пірамідної частини, нівелю-
вання невро-
логічної симпто-
матики  

Довічно

-

II 

8. Біохімічні дослідження ф-ції печінки (о)
9. Альгезіметрія (о)
10. Палесте-
зіометрія (ф)
11. Динамометрія (о)  

5. Режим палатний
 

3 - 4 тижні

2. Психо-
логічна реабілітація - підготовка хворого до необхідної адаптації  

2 рази на рік  

2. Рання діагностика початкових стадій захво-
рювання Своєчасна медика-
ментозна та соціальна реабілітація хворих 

2 рази на рік  

5. При станах деком-
пенсації та загостренні хвороби  

3. Змен-
шення вираже-
ності симптомів захворю-
вання  

Те ж саме  

 

6. Дієта загальна

1 - 2 рази на рік

7. Дезінток-
сикаційна терапія (CaNaЕДТА, пектино-
вмісні препарати, ентеросорбіт та інші)

-"-

8. Протипар-
кінсонічні препарати

постійно

9. Антидеп-
ресанти (ф)

-"-

10. Синдро-
мальна терапія  

-"-

III 

12. ЕЕГ (о)
13. ЕМГ (о)
14. Визначення вмісту марганцю в біосубстратах (крові, сечі, волоссі) (о)
15. РЕГ, РВГ (о)
16. Біохімічні дослідження катехоламінів (ф), АХ (о), АХЕ, холінестерази (о)
17. МРТ головного мозку (ф)  

Симпто-
матична терапія в залежності від провідного синдрому
Голкореф-
лексотерапія (ф)
Оксиге-
нотерапія (ф)
Терапія квантова (ф)  

3 - 4 тижні
1 - 2 рази на рік  

3. Соціальна реабілітація - питання працевлаш-
тування і інвалідності

 

Те ж саме  

 

6. При необхідності визначення подальшої праце-
здатності  

Те ж саме  

Те ж саме  

 


___________

* Наступний рівень включає обсяг заходів попереднього рівня.

** При первинній діагностиці на першому етапі мінімальна (негайне направлення до лікарні).


Фармакотерапія T 57.2 Марганцева інтоксикація
                                     (Шифр МКХ-10, назва нозологічної форми)

Назва фармгрупи препаратів 

Код АТХ 

Лікарські засоби (препарати вибору) 

Добова доза, витрати на відвідування, процедуру 

Тривалість призначення 

1. Протипаркінсонічні препарати  

 

 

 

Постійно  

а) центральні холінолітики  

N04A A01  

Циклодол  

5 мг 2 - 3 р. на добу  

 

б) інгібітори МАО  

N04B D01  

Юмекс  

5 мг 1 - 2 р. на добу  

 

в) ліки, що містять L-ДОФА  

N04B A02  

L-DOPA  

250 - 500 мг на добу у два прийоми  

 

г) агоністи дофамінових рецепторів  

G02C B01  

Бромкріптин  

2,5 мг 3 р. на добу  

 

д) похідні адамантана  

N04B B01  

Амантадін  

100 мг 2 р. на добу  

 

2. Ноотропні препарати  

 

Прамістар  

600 мг 2 р. на добу  

4 - 6 тижнів двічі на рік  

3. Судинні препарати та ангіопротектори  

N06B X18  

Кавінтон  

20 - 40 мг в/в крапельно на 100 - 200 мл фіз. р-ну N 10, продовжити перорально  

4 - 6 тижнів двічі на рік  

4. Антидепресанти  

N06A A09  

Амітриптилін  

починаючи з 25 - 50 мг на добу до 100 - 300 мг на добу  

За обраною схемою  

5. Антиспастичні препарати  

C05CA51  

Баклофен  

10 мг 3 р. на добу

4 - 6 тижнів двічі на рік  

6. Анксіолітіки  

N05B A01  

Діазепам  

10 - 20 мг 1 - 2 р. на добу  

2 - 3 тижні  

7. Дезінтоксикаційні препарати  

V03A B03  

Пентацін  

250 мг в/в повільно через 1 - 2 доби  

10 - 20 ін'єкцій