стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Отруєння нікелем; Стандарт надання медичної допомоги.


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №7 від 10-01-2005
  • Тема, опис документа: Стандарт надання медичної допомоги.
  • Вид допомоги: амбулаторний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Професійна патологія
  • Клінічний стан, патології: Отруєння нікелем
цитагексал цена

Шифр МКХ-10 T56.8

Назва нозологічної форми Отруєння нікелем

Діагностичні дослідження і консультації 

Лікувальні заходи 

Реабілітаційні заходи 

Профі-
лактичні заходи 

Рівні надання медичної допомоги (I, II, III) 

Критерії бажаного результату лікування 

Показання для госпі-
талізації 

Диспансерний облік 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Види і обсяги 

Трива-
лість 

Трива-
лість 

Критерії зняття з нього 

10 

11 

1. Загальний аналіз крові (о)
2. Загальний аналіз сечі (о)
3. Ro-графія органів грудної клітки (о)
4. Рентген-
придаткових пазух носа (ф)
5. ФЗД (о)
6. Аналіз. крові та сечі на вміст нікеля (о)
7. Імунологічні тести (ф)
8. Тести шкіри (ф)
9. Консультації терапевта, отоларин-
голога, офтальмолога, дермато-
венеролога (о)  

Симпто-
матична терапія в залежності від основного клінічного синдрому
При гострому впливі свіже повітря, цілковитий спокій, кисень
При підозрі на пневмонію - госпіта-
лізація
При клінічних проявах набряку легень - крово-
пускання, серцеві, сечогінні і термінова госпіта-
лізація  

Залежить від стану хворого і клінічних проявів  

Раціо-
нальне праце-
влаш-
тування з виклю-
ченням подраз-
нюючих, алергізу-
ючих речовин та пилу  

Постійно

1. Інженерно-
технічні і санітарно-
гігієнічні заходи, спрямовані на зниження концентрації хімічних речовин на робочому місці
2. Засто-
сування індиві-
дуальних засобів захисту
3. Якісне проведення попередніх і періодичних медичних оглядів  

II, III 

Покращання загального самопочуття, зменшення симптомів захворю-
вання, відсутність клінічних проявів ускладнень, нормалізація клініко-
лабора-
торних показників  

Важкий стан, зумов-
лений гострим отруєн-
ням, приєд-
нанням пневмонії, набряку легень, інших усклад-
нень (рак шлунка, легень та ін.)  

2 рази на рік  

Довічно