стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Гострий лімфобластний лейкоз; Протокол лікування


 • Протокол лікування дітей з гострим лімфобластним лейкозом.
  • Додаток до наказу МОЗ №364 від 20-07-2005
  • Тема, опис документа: Протокол лікування
  • Вид допомоги: стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча гематологія
  • Клінічний стан, патології: Гострий лімфобластний лейкоз
транексам

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 20.07.2005 № 364

ПРОТОКОЛ

ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ГОСТРИМ ЛІМФОБЛАСТНИМ ЛЕЙКОЗОМ

Шифр МКХ-10: С 91.0

 

Гострий лімфобластний лейкоз є найбільш поширеною пухлиною дитячого віку; він реєструєтся з частотою 3-5/100 000 дітей і становить у них близько 30% усіх онкологічних захворювань. Найчастіше це захворювання розвивається у дітей 3-5 років (захворюваність на ГЛЛ у цій віковій групі у 10 разів переважає захворюваність у інших вікових групах).

В основі його лежить неконтрольоване розмноження малігнізованих (лейкемічних) клітин –попередників лімфоідного ряду у кістковому мозку з наступним їх розповсюдженням гематогенним і лімфогенним шляхом. Найхарактернішою ознакою цієї хвороби є недостатність кістковомозкового кровотворення, яка проявляється розвитком анемії, тромбоцитопенії та нейтропенії з відповідними клінічними симптомами. Крім того у більшості дітей відмічається проліферативний синдром у вигляді гепато/спленомегалії та генералізованого збільшення лімфатичних вузлів (для Т-клітинних форм захворювання характерне також збільшення у розмірах вилочкової залози). У багатьох хворих у дебюті захворювання відмічається значний остеопороз, який інколи призводить до спонтанних переломів кісток.

Ургентної допомоги під час встановлення діагнозу можуть потребувати хворі на Т-клітинний лейкоз внаслідок розвитку синдрому ВПВ або трахеокомпресії. При великій пухлинній масі клінічну проблему навіть до початку специфічного лікування може становити синдром клітинного лізису з наступним розвитком гіперурикемії та ниркової недостатності.

Обов’язковими діагностичними заходами є пункція кісткового мозку з наступним цитологічним, цитохімічним, імуноцитологічним і цитогенетичним/молекулярно-генетичним дослідженням лейкемічних (бластних) клітин (паралельно морфологічні дослідження проводяться також на бластних клітинах периферичної крові). В момент встановлення діагнозу абсолютно необхідною є люмбальна пункція для вивчення кількості клітин у лікворі (бажано здійснювати морфологічне дослідження  клітин ліквору у цитоцентифугаті). Достатнім для діагнозу гострого лімфобластного лейкозу є наявність 25 і більше відсотків бластних клітин у пунктаті кісткового мозку.

Крім базисного клінічного обстеження, при якому визначаються ознаки геморагічного синдрому, інфекцій, порушень з боку внутрішніх органів, неврологічний статус і (у хлопчиків) ураженість яєчок (пальпація,сонографія, при підозрі на ураження – секторальна біопсія), проводиться УЗД органів черевної порожнини, рентгенологічне дослідження органів грудної клітини та можливих (за клінічними симптомами) місць скелетних уражень. Необхідними є ЕКГ, сонокардіографія з визначенням скорочувальної здатності міокарду, ЕЕГ. В деяких випадках за клінічними показаннями проводять КТ чи ЯМРТ голови, грудної клітини та черевної порожнини, сцинтиграфію скелету.

Перед початком лікування обов’язковими є загально клінічний аналіз крові, визначення показників функції печінки та нирок, коагулологічні тести, дослідження на інфекції (віруси гепатитів В, С та інших, ЦМВ, віруси герпесу; бактеріологічні обстеження).

Лікування ГЛЛ (неВ-зрілоклітинні варіанти гострого лімфобластного лейкозу – морфологічні варіанти L1 і L2) проводиться шляхом здійснення протокольної поліхіміотерапії, обсяг якої залежить від групи ризику за даним захворюванням, яка визначається у хворого у відповідності до прогностичних факторів. Важливими для прогнозу факторами є вік хворого, об’єм пухлинної маси (за початковим рівнем лейкоцитів крові), наявність прогностично несприятливих цитогенетичних аномалій t(9;22) і t(4;11) та їх молекулярно-генетичних еквівалентів, а також обов’язково оцінюється характер відповіді на ініціальне лікування (кліренс лейкемічних клітин з периферичної крові та кісткового мозку на перших етапах виконання протокольної хіміотерапії). За комбінацією цих факторів розрізняють три основні прогностичні групи – низького, середнього і високого ризику.

Лікувальний протокол складається з Індукції - Протокол I та I’, консолідації - Протокол М або mM (останній у 2 варіантах в залежності від дози метотрексат (далі МТХ) 1 г/м2 або 2 г/м2) та реіндукції - Протокол II і Протокол III (за основу лікувального протоколу прийняті оригінальний протокол ALL-BFM-2000, ALL IC-BFM-2002 і модифікація оригінального протоколу ALL-BFM-95 у залежності від досвіду і можливостей кожного зі спеціалізованих гематологічних стаціонарів), при цьому (NB!) використання Протоколу М з дозою Метотрексату 5 г/м2 можливе тільки при наявності відповідного лабораторного обладнання для динамічного контролю його рівню у сироватці крові.

 Лікування пацієнтів (див. додаток) групи високого ризику передбачає виконання інтенсивних елементів (блоків) хіміотерапії у якості консолідації/реіндукції ремісії (блоки HR1, HR2 і HR3 – загалом 3 або 6 блоків у залежності від варіанту протокольної схеми), що є можливим тільки для стаціонарів, які мають відповідну інфраструктуру і досвід подібної терапії. Обов’язковим елементом лікувального протоколу є підтримуюча терапія з застосуванням оральних цитостатиків. З моменту початку лікування і до закінчення інтенсивної фази терапії хворі отримують профілактичні (або лікувальні у випадку ініціального ураження ЦНС) інтратекальні введення хіміопрепаратів. Загальний період хіміотерапії першої лінії становить при неВ-зрілоклітинному лімфобластному лейкозі 2 роки з моменту її початку.

Деяким групам пацієнтів (при Т-клітинному лейкозі, при нейролейкемії, а також при використанні 1 г МТХ у Протоколі М) проводиться профілактичне/терапевтичне опромінення головного мозку у дозах 12-24 Гр у залежності від наявності ознак первинного специфічного нейроураження, групи ризику і обсягу вже застосованої профілактичної терапії ЦНС.

Контроль відповіді на лікування здійснюється шляхом регулярних пункцій кісткового мозку, вивчення картини ліквору в динаміці, оцінки клінічних проявів. При ліквідації усіх проявів проліферативного синдрому, відсутності лейкемічних клітин у лікворі та при наявності < 5% бластних клітин у пунктаті кісткового мозку констатується ремісія захворювання. Якість ремісії можна контролювати шляхом вивчення мінімальної резидуальної хвороби молекулярно-генетичним або імуноцитологічним методами.

У пацієнтів з вкрай несприятливим прогнозом (наявність несприятливих хромосомних аномалій, комбінація ряду прогностично загрозливих факторів і погана відповідь на стандартний обсяг хіміотерапії) показано проведення алогенної трансплантації у першій ремісії захворювання: абсолютно показаною є алогенна трансплантація кісткового мозку при наявності несприятливих хромосомних аномалій t(9;22) і t(4;11), а також при комбінації декількох несприятливих факторів, включаючи Т-клітинний фенотип, погану відповідь на ініціальну преднізолонову профазу, і, безумовно, при відсутності повної гематологічної ремісії після завершення I фази Протоколу I.

Лікування рецидиву гострого лімфобластного лейкозу (неВ-зрілоклітинного) здійснюється у залежності від прогностичних характеристик рецидиву (час його виникнення, імунофенотип, локалізація) і може включати тільки поліхіміотерапевтичний протокол, або його комбінацію з ауто- чи аллотрансплантацією стовбурових гемопоетичних клітин у другій ремісії захворювання (основою лікування є сучасний протирецидивний протокол Rez-ALL-BFM-2003). Компонентами хіміотерапевтичного протоколу є блоки F1, F2, R1 і R2, а також Протокол II-Ida. Радикальне лікування рецидиву гострого лімфобластного лейкозу може проводитись тільки у центрах, що мають відповідну інфраструктуру і досвід виконання високодозової інтенсивної хіміотерапії онкогематологічних захворювань.

 

Лікування В-зрілоклітинного гострого лімфобластного лейкозу (морфологічний варіант L3) проводиться ідентично лікуванню IV стадії неходжкінської В-зрілоклітинної лімфоми (див. Принципи лікування злоякісних неходжкінських лімфом дитячого віку.

 

 

Начальник управління організації

медичної допомоги дітям і матерям   Р.О. Моісеєнко

 

 


 

Додаток до

протоколу лікування дітей з

гострим лімфобласним лейкозом

 

Загальний лікувальнй пландля дітей з гострими лімфобластними лейкозами

 

ГРН

ГСР

Протокол І

Протокол М

Протокол ІІ

Підтримуюча терапія

ГВР

Протокол І

НR - блоки

Протокол ІІ

Підтримуюча терапія

 Опромінення ЦНС 12 Гр

Цнс + 24 Гр

 

У залежності від типу Протоколу, який використовується, застосовуються mM (з МТХ в дозі 1 чи 2 г/м2)  або M-протокол, Протокол III (№2 або №3) замість Протоколу II, проводиться або ні профілактичне опромінення головного мозку.

 

Експериментальні гілки терапії можуть використовувати у межах рандомізації тільки центри, які офіційно беруть участь у міжнародному дослідницькому Протоколі „ALL IC BFM 2002”!

 

 

 


ГЛЛ ІК БФМ 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Окремі показання

** Протокол І?(DNR 30 mg/m2 ? 2 тільки для пацієнтів ГСР з В-лінійним ГЛЛ)

*** В-лінійний ГЛЛ: МТХ 2 g/m2 / 24 год. Т-ГЛЛ: МТХ 5 g/m2 / 24 год.

v ЦНС-статус 1/2: проф. РТ = 12 Гр ЦНС-статус 3: лікув. РТ = 12 – 18 Гр (у залежності від віку)

 

 У відділеннях, які використовують оригінальний протокол ALL-BFM-2000,  пацієнти усіх груп ризику отримують 5 г МТХ на м2 24-годинною інфузією.


 

Протокол М

Консолідаційна терапія ГНР/ГСР для Т-клітинної ГЛЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-МР р.о. (56 днів) 25 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ввечері, на пустий шлунок без молока)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТХ інф. (24 год.)

10% за 0,5 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 мг/м2

90% за 23,5 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCV-Rescue 15 мг/м2 в.в. х3 на: +42, +48, +54 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТХ

і. т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дози адаптовані за віком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 1 p

6 мг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=>1<2 p

8 мг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=>2<3 p

10 мг

 

КМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=>3 p

12 мг

 

День

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

15

22

29

36

43

50

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Протокол

Консолідаційна терапія ГНР/ГСР для Т-клітинної ГЛЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-МР р.о. (56 днів) 25 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ввечері, на пустий шлунок без молока)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТХ інф. (24 год.)

10% за 0,5 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000 мг/м2

90% за 23,5 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCV-Rescue 15 мг/м2 в.в. х3 на: +42, +48, +54 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТХ

і. т.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дози адаптовані за віком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 1 p

6 мг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=>1<2 p

8 мг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=>2<3 p

10 мг

 

КМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=>3 p

12 мг

 

День

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

15

22

29

36

43

50

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Протокол І

Індукційна терапія: ГНР-Т, ГСР та ГВР ГЛЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRED р.о./в.в.

60 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCR в.в.

1,5 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(макс.: 2 мг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNR інф. (1 год.)

30 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ASP інф. (1 год.)

5,000 МО/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E.coli-MEDAC/KYOWA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPM інф. (1 год.)

1,000 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+MESNA: 400 мг/м2 в.в. х3: 0, +4, +8 годин)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARA-C в.в.

75 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-MP р.о. (28 днів)

60 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTX IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дози адаптовані за віком:

<1р

?3р

КМ†

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТХ ІТ (мг)

6

8

10

12

День

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

15

22

29

36

43

50

57

64

* Якщо ЦНС – позитив, або ЦНС – негатив та є бласти у лікворі, або травматична ЛП: додатковий МТХ і.т. на Д 18/27

 

КМ†:

обов’язково на Д 1, 15, 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вибірково на Д 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обов’язково на Д 52 (тільки для ГВР та NR на Д33)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Протокол І

Індукційна терапія: ГНР-ГЛЛ з В-попередників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRED р.о./в.в.

60 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCR в.в.

1,5 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(макс.: 2 мг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNR інф. (1 год.)

30 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ASP інф. (1 год.)

5,000 МО/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(E.coli-MEDAC/KYOWA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPM інф. (1 год.)

1,000 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+MESNA: 400 мг/м2 в.в. х3: 0, +4, +8 годин)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARA-C в.в.

75 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-MP р.о. (28 днів)

60 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTX IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дози адаптовані за віком:

<1р

?3р

КМ†

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТХ ІТ (мг)

6

8

10

12

День

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

15

22

29

36

43

50

57

64

* Якщо ЦНС – позитив, або ЦНС – негатив та є бласти у лікворі, або травматична ЛП: додатковий МТХ і.т. на Д 18/27

 

КМ†:

обов’язково на Д 1, 15, 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вибірково на Д 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Протокол ІІ

Індукційна терапія: ГНР-1/ ГСР-1/ ГВР-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEXA р.о./в.в.

10 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCR в.в.

1,5 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

(макс.: 2 мг)

 

 

 

 

 

 

DOX інф. (1 год.)

30 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ASP інф. (1 год.)

10,000 МО/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

(E.coli-MEDAC/KYOWA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPM інф. (1 год.)

1,000 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

(+MESNA: 400 мг/м2 в.в. х3: 0, +4, +8 годин)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARA-C в.в.

75 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-TG р.о. (28 днів)

60 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTX IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дози адаптовані за віком:

<1р

?3р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТХ ІТ (мг)

6

8

10

12

День

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

15

22

29

36

43

49

* Якщо ЦНС – позитив: додатковий МТХ і.т. на Д 1, Д 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Протокол ІІІ

Індукційна терапія: ГНР-2/ ГСР-2/ ГВР-1

 

 

 

 

 

 

 

DEXA р.о./в.в.

10 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(повна доза 14 днів, потім поступова відміна)

 

 

 

 

 

VCR в.в.

1,5 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

(макс. доза: 2,0 мг)

 

 

 

 

 

 

DOX інф. (1 год.)

30 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ASP інф. (1 год.)

10,000 МО/м2/день

 

 

 

 

 

 

(E.coli-NATIVE)

 

 

 

 

 

 

 

CPM інф. (1 год.)

500 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

(+MESNA: 400 мг/м2 в.в. х3: 0, +4, +8 годин)

 

 

 

 

 

 

 

ARA-C в.в.

75 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG р.о. (14 днів)

60 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTX IT

 

 

 

 

 

 

 

Дози адаптовані за віком:

<1р

?3р

 

 

 

 

 

 

МТХ ІТ (мг)

6

8

10

12

День

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

15

22

29

* Якщо ЦНС – позитив: додатковий МТХ і.т. на Д 1

 

 

 

 

 

 


 

Блок HR-1’

Консолідаційна терапія: усі ГВР пацієнти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМ†

 

 

 

 

 

 

 

 

DEXA р.о./в.в.

20 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCR в.в.

1,5 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(макс. доза: 2,0 мг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD ARA-C інф. (3 год.)

2 мг/м2 x2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD-MTX інф. (24 год.)

5 г/м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF Rescue: 15 мг/м2 в.в. х3 на +42, +48, +54 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPM інф. (24 год.)

200 мг/м2 х5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+MESNA: 70 мг/м2 в.в. х3: 0, +4, +8 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ASP інф. (2 год.)

25,000 MO/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Д: 6 та 11)

(native E.coli ASP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTX/ARA-C/PRED IT

1 год. від поч. HD MTX

День

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дози за віком

 

1

2

3

4

5

6

 

11

10

30

10

мг

=>3p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

26

8

мг

=>2<3p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

20

6

мг

=>1<2p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

16

4

мг

<1p

 

 

 

 

 

 

 

КМ†: тільки у консолідації якщо NR Д 52 індукції

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Блок HR-2’

Консолідаційна терапія: усі ГВР пацієнти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМ†

 

 

 

 

 

 

 

 

DEXA р.о./в.в.

20 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VCR в.в.

3 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(макс. доза: 2,0 мг)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNR інф. (24 год.)

30 мг/м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD-MTX інф. (24 год.)

5 г/м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CF Rescue в.в.

30 мг/м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(х3 на: +42, +48, +54 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IFO інф. (1 год.)

800 мг/м2x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+MESNA: 300 мг/м2 в.в. х3: 0, +4, +8 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ASP інф. (2 год.)

25,000 MO/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Д: 6 та 11)

(native E.coli ASP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTX/ARA-C/PRED IT

1 год. від поч. HD MTX

День

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дози за віком

 

1

2

3

4

5

6

 

11

10

30

10

мг

=>3p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

26

8

мг

=>2<3p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

20

6

мг

=>1<2p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

16

4

мг

<1p

 

 

 

 

 

 

 

* тільки у ЦНС – позитивних пацієнтів

 

 

 

 

 

 

 

КМ†: тільки на першому HP-2’ якщо відсутня ПР після HR-1’


 

Блок HR-1’

Консолідаційна терапія: усі ГВР пацієнти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEXA р.о./в.в.

20 мг/м2/день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HD ARA-C інф. (3 год.)

2,000 мг/м2 x4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(кожні 12 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP-16 інф. (1 год.)

100 мг/м2 x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(кожні 12 год.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-ASP інф. (2 год.)

25,000 Oд./м2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Д: 6 та 11)

(native E.coli ASP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTX/ARA-C/PRED IT

 

День

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дози за віком

 

1

2

3

4

5

6

 

11

10

30

10

мг

=>3p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

26

8

мг

=>2<3p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

20

6

мг

=>1<2p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

16

4

мг

<1p