стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Саркоми кісток (остеогенна саркома; ангіосаркома кістки; злоякісна фіброзна гістіоцитома кістки; мезенхіальна хондросаркома;...


 • Без офіційної назви
  • Додаток до наказу МОЗ №554 від 17-09-2007
  • Тема, опис документа: Клінічний протокол
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: не вказано
  • Напрямок медицини: Онкологія
  • Клінічний стан, патології: Саркоми кісток (остеогенна саркома; ангіосаркома кістки; злоякісна фіброзна гістіоцитома кістки; мезенхіальна хондросаркома; злоякісна гігантоклітинна пухлина. Паростальна остеосаркома; хондросаркома)
карипаин ультра цена

 

 

Затверджено

наказ Міністерства охорони здоров'я

від 17.09.2007  № 554

 

    Локалізація: Саркоми кісток (остеогенна саркома, ангіосаркома кістки, злоякісна фіброзна гістіоцитома кістки, мезенхімальна хондросаркома, злоякісна гігантоклітинна пухлина, паростальна остеосаркома, хондросаркома).

(код за МКХ-10 С 40.41)   

 

Таблиця №1:    Стандартне обстеження хворих.

 

 

ЛПЗ, загальнолікарняної мережі

Консультативна  поліклініка

спеціалізованої установи

Стаціонар

спеціалізованої установи

Обстеження

первинних

хворих

Терміни

обстеження

до 3 днів

до 8 днів

до 10 днів

Обсяг

обстежень

1.   Фізикальне обстеження

2.   Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі

3.   Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду

4.   Рентгенологічне обстеження ураженої зони та легенів

ЕКГ

1.Фізикальне обстеження

2.ЕКГ - за показаннями

3.УЗД органів черевної порожнини

4.Консультації  хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога

5.Радіоізотопне дослідження

6.КТ – ураженої зони та легенів

7.МРТ –за показаннями

1.Фізикальне обстеження

2.    Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль)

3.Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями

4.Інцизійна біопсія пухлини (трепаном або відкрита) з морфологічним дослідженням матеріалу біопсії, за показаннями – імуногістохімічне дослідження

Обстеження при

диспансеризації

хворих

Кратність

обстеження

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

1 рік – 1 раз на 3 місяці

2 рік – 1 раз на 6 місяців

в послідуючому 1 раз на рік

Обсяг

обстежень

 

1.Фізікальне дослідження

2.Біохімічний та загальний аналіз крові і сечі

3.Рентгенологічне дослідження або КТ зони ураження і легенів

4.ЕКГ

Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі.

Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.

 

Таблиця  №2. Схеми стандартного лікування хворих

 

Стадії захворювання

 

ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба

Середній термін перебування в стаціонарі,

 доба

УСКЛАДНЕННЯ

%

ЛЕТАЛЬНІСТЬ

%

 ІА,ІВ,

Хондросаркома (окрім мезенхімальної)  будь якої стадії

1. хірургічне

3 - 8

17 - 22

До 10%

До 0,1%

ІІА,ІІВ,ІVВ

1. а) передопераційна хіміотерапія (2 – 3 курси з інтервалом 3 тижня)

1 - 3

7 - 15

До 20%

До 0,1%

    б) хірургічне

3 - 8

17 - 22

До 10%

До 0,1%

    в)післяопераційна хіміотерапія (4 – 6 курсів з інтервалом 2 – 3 тижня)

1 - 3

5 - 8

До 20%

До 0,1%

 


Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.

Вид операції

Стадії

Особливості використання

Основний перелік оперативних втручань

1.Резекція фрагменту ураженої кістки, реконструкція дефекту штучним імплантатом (ендопротезом) або кістковим трансплантатом

ІА, ІВ, ІІА, ІІВ, ІVВ

Реконструкція не потрібна при резекції ключиці, лопатки, ребер, малогомілкової кістки, дистального відділу ліктьової та проксимального відділу променевої кісток

2. Калічаще втручання (ампутація, екзартикуляція)

ІВ, ІІВ, ІVВ

Виконується у випадках ураження пухлиною судинно-нервових структур та великих масивів м’яких тканин

3.Метастазєктомія (атипова резекція легенів, лобектомія)

ІVВ

Виконується в разі позитивної відповіді на хіміотерапію 1-ї (1VВ стадія) або 2-ї (метастатичний рецидив в легенях) лінії

Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні

Реконструктивні втручання з використанням аутокісткових трансплантатів на судинній ніжці, дистракційних апаратів зовнішньої фіксації, комбінації

засобів кісткової пластики та остеосинтезу

ІА, ІВ, ІІА, ІІВ

 

    Протипоказання до оперативного втручання: Важка супутня патологія

 

Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення

Вид лікування

Загальна доза, фракціонування та зони опромінення

Особливості використання

Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях.

 

 45 – 50 Гр, разова доза 2,2 – 3 Гр

 

Самостійна променева терапія

55 – 60 Гр, разова доза 2,2 Гр на уражену ділянку кістки

Тільки в разі відмови хворого від хірургічного і хіміотерапевтичного лікування або його неможливості, а також як паліативне лікування при 1VВ стаді

Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування

55 – 60 Гр, разова доза 2,2 Гр на уражену ділянку кістки

Крупнопольне опромінення легенів 15-20 Гр, разова доза – 2,2 – 3 Гр

В разі відмови хворого від хірургічного лікування

 

В разі нерезектабільності метастазів в легенях

 

    Протипоказання до променевого лікування: Загроза кровотечі з пухлини що розпадається, ексудативний плеврит, лейкопенія і тромбоцитопенія 3 – 4 ступеню

 

 

 

Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів

Особливості використання

Основний перелік схем медикаментозного лікування.

1.Передопераційна хіміотерапія (1-а лінія)   2 -3 курси з інтервалом 3 тижня:

  Метотрексат 12 г/м кв. за 4-6 годин + кальцію фолінат,

   через 7-10 днів

Цисплатин - 60мг/м кв х 2дні,  через 24 години -

Доксорубіцин - 35 мг/м кв х 2дні

Використання метотрексата в дозі 12-15 г/м кв потребує моніторінга за його виведенням по концентрації в плазмі крові

2. Післяопераційна хіміотерапія - 3 – 4 цикли

Метотрексат 12 г/м кв. за 4-6 годин + кальцію фолінат       

Цисплатин - 75мг/м кв х 2 дні

Доксорубіцин - 45 мг/м кв х 2дні

 

Проводиться в режимі моно хіміотерапії з інтервалом 2 -3 тижня

 3. Хіміотерапія при метастатичному рецидиві (2-а лінія)

   етопозид  150 мг/м кв. х 2дні (1-й і 2-й)

   циклофосфамід 1000 мг/ м кв х 2 дні (1-й і 2-й)

  карбоплатин 600 мг/м кв х1день (3-й)

Проводиться 2 курси до метастазектомії і 2 -4 – після

Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу)

1.   Інтраартеріальне селективне і суперселективне введення цисплатину в курсах передопераційної хіміотерапії

2.   Іфосфамід 8 – 15 г/м кв + месна

Додається в схему післяопераційної хіміотерапії в разі отримання незадовільного лікувального патоморфозу (некрози < 90%)

Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія)

     Показання до редукції дози: Лейкопенія, тромбоцитопенія 3-4 ступеню, ниркова недостатність  (кліренс креатиніну < 50).

 

     Протипоказання до медикаментозного лікування: Стійка мієлодепресія (4 ступінь) на попередньому курсі, некомпенсована печінково-ниркова, серцево-судинна недостатність

     Примітки: 1. Усім хворим що отримали передопераційну хіміотерапію після хірургічного втручання досліджується лікувальний патоморфоз.  2.Оптимальна концентрація метотрексату в плазмі крові зразу після введення > 1000 мкмоль/л. В разі недосягнення – рекомендується збільшити дозу метотрексату до 15 гр/м кв. в наступному курсі

 


                        М.П.Жданова