стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Вказано багато груп; Стандарт


 • Розділ 16. Терапія
  • Додаток до наказу МОЗ №226 від 27-07-1998
  • Тема, опис документа: Стандарт
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: доросле населення
  • Напрямок медицини: Терапія
  • Клінічний стан, патології: Вказано багато груп
флутамид

Розділ 16. ТЕРАПІЯ

 

 

 

Перелік визначуваних показників необхідних досліджень та умовних скорочень

 

 

 

Печінковий комплекс №1 (скорочений):

- визначення загального білка сироватки крові

- визначення білірубіну та його фракцій

- визначення активності ЛФ сироватки крові

- визначення активності АЛТ сироватки крові

- визначення активності АСТ сироватки крові

 

Загальний аналіз крові №2 (повний):

- визначення загального вмісту гемоглобіну

- визначення кількості еритроцитів

- визначення кольорового показника

- визначення кількості лейкоцитів

- визначення ШОЕ

- визначення лейкоцитарної формули

- визначення кількості тромбоцитів

 

Печінковий комплекс №2 (повний):

- визначення загального білка сироватки крові

- визначення білірубіну та його фракцій

- визначення активності ЛФ сироватки крові

- визначення активності АЛТ сироватки крові

- визначення активності АСТ сироватки крові

- визначення р-ліпопротеїдів сироватки крові

- визначення холестерину сироватки крові

 

Загальний аналіз сечі:

- визначення кількості

- визначення кольору

- визначення прозорості

- визначення відносної густини

- визначення реакції

- визначення білка в

- визначення глюкози в

- мікроскопія осаду

 

 

Загальний аналіз крові №1 (скорочений):

- визначення загального вмісту гемоглобіну

- визначення кількості еритроцитів

- визначення кольорового показника

- визначення кількості лейкоцитів

- визначення ШОЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список умовних скорочень

 

АГ - артеріальна гіпертензія

АКШ - аортокоронарне шунтування

АлТ -аланінамінотрансфераза

АПФ - ангіотензинперетворювальний фермент

АсТ -аспартатамінотрансфераза

АТ - артеріальний тиск

ВЕМ - велоергометрія

ДАТ - діастолічний артеріальний тиск

ЕГДС - езофагогастродуоденоскопія

ЕКГ - електрокардіографія

ЕІТ - електроімпульсна терапія

ЕхоКГ - ехокардіограма

КВГ - коронаровентрикулографія

КТ - комп'ютерна томографія

КОС - кислотно-основний стан

КФК - креатинфосфокіназа

КХЧ - коротко-хвильова частота

ЛДГ - лактатдегідрогеназа

ЛПВЩ - ліпопротеїди високої щільності

ЛПДНЩ - ліпопроте'Іди дуже низької щільності

 

ЛПНЩ - ліпопротеїди низької щільності

ЛФ - лужна фотостаза

ММХ - міліметрові хвилі

НК - недостатність кровообігу

ОФВ1- об'єм форсованого видоху за 1-у секунду

ПОШ - піковий об'єм швидкості

САТ - систолічний артеріальний тиск

СН - серцева недостатність

ТГ - тригліцериди

УЗД - ультразвукове дослідження

ФК - функціональний клас

ФКГ - фонокардіографія

ХНК - хронічна недостатність кровообігу

ХС - холестерин

ЧСЕКС - черезстравохідна електрокардіостимуляція

ШВЛ - штучна вентиляція легень

УЗД - ультразвукове дослідження

ЯМРТ - ядерна магнітно-резонансна томографія

Ro-графія - рентгенографія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II рівень надання медичної допомоги

п/п

Нозологічна форма

Шифр МКХ-10

Перелік діагностичних обстежень

Обсяг лікувальних заходів

Критерії якості (бажані результати лікування)

Серед ня три валість лікуван-ня (дні)

1

2

3

4

5

6

7

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

1

Залізоефіцитна анемія

D50

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові

З.УЗД і Rо-графія органів - за показаннями

4.Консультації суміжних спеціалістів

1.Препарати заліза: тардиферон, гемостимулін, фероград умент, фероплекс

2.Аскорбінова кислота, полівітаміни, дефероксамин За наявності протипоказань для призначення препаратів заліза реr оs необхідно вводити їх в/в або в/м

Одужання

45

2

Вітамін ВІ2-дефіцитна анемія. Фолієво-дефіцитна анемія

D51

D52

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові

З.УЗД і Rо-графія органів - за показаннями 4.Консультації суміжних спеціалістів

1.Ціанокобаламін, 500 мкг в/м щодня до відновлення нормального рівня гемоглобіну з наступними протирецидивними курсами

2.Трансфузії еритроцитарної маси - за показаннями

3.Тіамін, піридоксин, фолієва кислота 4.Диспансерне спостереження

Одужання

 

30

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

3

Гіпертонічна хвороба І стадії

I 10-

I 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

3.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.3агальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі - 3 рази

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже або Аддісом-Каковським (2 рази чи більше)

7.Проба Зимницького (особливо при відносній густині сечі < 1.019)

За наявності показань:

8.3-склянковий аналіз сечі

9.Аналіз сечі на клітини

Штернгейнера-Мельбіна та активні лейкоцити

10.Визначення мікробного числа в сечі 11.Визначення добової протеїнурії

12.Біохімічне дослідження кровi

13.ЕКГ -1 раз або більше Н.ЕхоКГ (у разі можливості)

1.Режим

2.Дієта: стіл №10 або інший залежно від супутніх захворювань

3.Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних заходів 4.Застосування немедикоментозних методів лікування (ЛФК, фізіотерапія)

5.3а показаннями – індивідуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів:

1 ряд: діуретики, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ (едніт), р-адреноблокатори;

2 ряд: агоністи а-рецепторів

центральної дії (клонідин, гуанфацин, метилдопа), алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препарати периферійної дії (гуанетидин, гуанадрел)

6.Симптоматична терапія

Нормалізація АТ. Зменшення кількості та виразності

 

 

Зменшення факторів ризику

10-15


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

15.УЗД нирок, сечового міхура (у разі можливості)

16.Екскреторна урографія

17.Консультації офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

 

 

 

4

Ревматичні хвороби

мітрального, аортального, трикуспідального клапанів серця

I 05-І 08

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові -2 рази

4.Серологічні дослідження крові - 2 рази

5.ЕКГ-2рази

6.ЕхоКГ-2рази

7.Rо-графія органів грудної порожнини

1.Дієта: стіл №10

2.Нестероїдні протизапальні препарати

3.Антибіотики

4.3а відсутності ефекту -гормонотерапія

5.Десенсибілізувальні препарати

6.Метаболічні препарати

7.За наявності СН: інгібітори АПФ (едніт), діуретики

8.Антиаритмічні препарати

9.Серцеві глікозиди

Поліпшення клінічного стану хворого, показників крові, позитивна динаміка ЕКГ, ЕхоКГ, підвищення толерантності до фізичного навантаження

21

5

Гіпертонічна хвороба II стадії

І 10-I 13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

З.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальний аналіз крові

5.Загальний аналіз сечі - 3 рази

6.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже - 2 рази або більше

7.Проба Зимницького

За наявності показань: 8.3-склянковий аналіз сечі

9.Аналіз сечі на клітини Штернгейнера - Мельбіна та активні лейкоцити 10.Визначення добової протеїнурії

11.Біохімічне дослідження крові

12.ЕКГ -1 раз або більше

ІЗ. ЕхоКГ (у разі можливості)

14.УЗД нирок, сечового міхура (у разі можливості)

15.Екскреторна урографія - за показаннями

16.Консультації офтальмолога (огляд очного дна), невропатолога, в разі необхідності - уролога

1.Режим

2.Дієта: стіл №10 або інший залежно від супутніх захворювань

3.Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних заходів        

4.Індивидуалізоване застосування антигіпертензивних препаратів:

1ряд: діуретики, антагоністи

кальцію, інгібітори АПФ (едніт), 0-адреноблокатори

2 ряд: агоністи а-рецепторів

центральної дії (клонідин, гуанфацин, метилдопа), алкалоїди раувольфії, антиадренергічні препарати периферійної дії, прямі вазодилятори, блокатори рецепторів ангіотензину II,імідазоліни

5.Симптоматична терапія

6.ЛФК, фізіотерапія

Нормалізація АТ або зниження САТ та ДАТ на 10-20 % і більше від  початкового рівня. Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево-судинної системи, ознак серцевої недостатності (за їх

наявності). Зменшення факторів ризику. Поліпшення картини очного дна

10-20


 

1

2

3

4

5

6

7

6

Гіпертонічна хвороба III стадії

I10-I13

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах (у осіб віком до 45 років)

З.Аускультація серця, судин шиї, в точках проекції ниркових артерій

4.Загальні аналізи крові та сечі

5.Аналіз сечі за Нечипоренком або Амбурже

1.Режим

2.Дієта (залежно від ураження органів - мішеней) 3.Інформування хворого про несприятливий вплив підвищеного АТ та інших факторів ризику на прогноз захворювання, важливість контролю АТ. Розроблення профілактичних заходів

4.Індивидуалізоване застосування

Нормалізація АТ або зниження САТ та ДАТ на 10-20 % і більше від  початкового рівня. Зменшення кількості та виразності скарг хворого з боку серцево-судинної системи, ознак серцевої недостатності (за їх наявності). Зменшення факторів ризику. Поліпшення картини очного дна

15-20

7

Реноваскулярна гіпертензія

I15.0

1.Вимірювання АТ на обох руках

2.Вимірювання АТ на ногах

3.Аускультація судин в точках проекції ниркових артерій

4.Загальні аналізи крові та сечі

5.Визначення добової протеїнурії

6.Біохімічне дослідження крові

7ЕКГ

8.ЕхоКГ

9.УЗД нирок (якщо різниця в розмірах нирок становить 15 мм ті більше, підозрюють однобічний стеноз ниркових артерій)

10.Допплєр-дослідження ниркових артерій (у разі можливості)

11.Екскреторна урографія

12.Консультація офтальмолога (огляд очного дна)

13.Медикаментозні проби (з блокаторами ангіотензин-ІІ- рецепторів - саралізином, лозартаномта ін.; інгибіторами АПФ -

каптоприлом та ін)

Якщо є підозра на стеноз ниркових артерій, рекомендується обстеження у міський, обласній лікарні чи в науково-дослідному інституті

1.Дієта: стіл №10 або 7-7а (у разі порушення функції нирок)

2.У разі неможливості проведення оперативного лікування або збереження гіпертензії в післяопераційний період необхідне медикаментозне лікування з використанням усіх основних груп антиппертензивних препаратів. Особливої обережності потребує призначення блокаторів ренін-ангіотензинової системи у хворих з двобічним стенозом ниркових артерій чи стенозом артерії єдиної нирки

3.Симптоматична терапія

Зниження САТ та ДАТ на 10-20% і більше від початкового рівня

10-14


 

1

2

3

4

5

6

7

8

Ішемічна хвороба серця, нестабільна стенокардія 

I 20.0

1.Загальний аналіз крові - 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ - 2 рази, КФК - 3 рази, електроліти, білірубін, креатинін - 1 раз, глюкоза - 2 рази)

4.Коагулограма - 3 рази

З.ЕКГ 

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день - Здні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні

4.Нітрогліцерин 25% 20,0 *2 рази на день або ізосорбіду динітрату 10- 20 мг (внутрішньовенне) 2 рази на день - 1 день

5.Ацетил саліцилова кислота (для ін'єкцій) - 10,0 * 2 рази на день - 5 ДНІВ

6.Пропранолол 5мг (внутрішньовенно) - 2 дні

7.Гепарин 60 тис. од на день - 5 днів

8.Морфін 1% 1,0 - одноразово

9.Діазепам - 20,0 *2 рази на день -1 день

10.Пропранолол - 10-20 мг * 4 рази на день - 7-10 днів

11.Каптоприл -6,25-12,5 мг*4 рази на день -7-10 днів

12.Ацетилсаліцилова кислота - 3,25 мг * 1 рази на день -7-10 днів (після п/е введення ацетилсаліцилової кислоти)

13.Ніфедипін 10-20 мг *4 рази на день 5 днів, або дилтіазем 120 мг * 2 рази на день 5 днів, низькомолекулярний гепарин – 5 днів

Стабілізація стану 

5

9

Вазоспастична стенокардія (стенокардія з зареєстрованим спазмом судин), ХНК 0-І

І 20.1

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.Стрес - ВЕМ

3.Проба з гіпервентиляцією

4.Ергометринова фармакологічна проба

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.Нітрати

4.Антагоністи кальцію (ніфедипін, верапаміл, дилтіазем)

5.Нітрати + антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

6.Ацетил саліцилова кислота

7.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії

14


 

1

2

3

4

5

6

7

10

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, І-ІІ ФК, ХНК 0

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну: загальний ХС, ТГ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ, коефіцієнт атерогенності

2.Ступінчаста ВЕМ

3.Стрес ВЕМ

4.Добутамінова

фармакологічна проба

З.Дієта: стіл №10

9.Дозоване фізичне навантаження

10.Нітрати за 1 год до фізичного

навантаження

11.Антагоністи кальцію (верапаміл,дилтіазем)

12.Ацетилсаліцилова кислота

13.Гіполіпідемічні препарати

Зникнення стенокардії або підвищення ФК

14

11

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, III ФК, ХНК І

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова фармакологічна проба 5.Добутамінова фармакологічна проба 6.ЕхоКГ

1.Дієта: стіл №10

2.Нітрати

3.β-Адреноблокатори, антагоністи кальцію

4.Нітрати+β-блокатори (верапаміл, дилтіазем)

5.Нітрати + антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем)

6.β-Адреноблокатори + антагоністи кальцію (ніфедипін)

7.β-Блокатори + нітрати + антагоністи кальцію

8.Ацетилсаліцилова кислота

9.Гіполіпідемічні препарати

Підвищення ФК

21

12

Ішемічна хвороба серця, стабільна стенокардія напруги, IV ФК, стенокардія спокою, кардіосклероз ХНК І-ІІ А

І 20.8

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.Дипіридамолова фармакологічна проба 5.Добутамінова фармакологічна проба 6.ЕхоКГ

1.Дієта: стіл №10

2.β -Блокатори + нітрати + антагоністи кальцію

3.Інгібітори АПФ

4.Сечогінні препарати

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Підвищення ФК, зникнення стенокардії спокою, зменшення серцевої недостатності

21

13

Гострий інфаркт міокарда

І 21

1.Загальний аналіз крові – 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові

(АлТ, АсТ, ЛДГ - 2 рази, КФК - З рази, електроліти, білірубін, креатинін -1 раз, глюкоза - 2 рази)

4.Коагулограма - 3 рази

5.ЕКГ

1.Катетеризація центральної або периферійної вени

2.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день З дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день – З дні 4.Нітрогліцерин 25% 20,0 * 2 рази на день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (внутрішньовенно) 2 рази на день -1 день

5.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) -10,0 * 2 рази на день – 5 днів

6.Пропранолол 5 мг (внутрішньовенно) - 2 дні

7.Гепарин 60 тис. ОД на день - 5 днів

8.Морфін 1% 1,0 - одноразово

9.Стрептокіназа 1,5 млн або тканинний активатор плазміногену 100 мг одноразово

10.Діазепам - 20,0 * 2 рази на день -1день

11.Пропранолол -10-20 мг * 4 рази на день 7-10 днів

Стабілізація стану, запобігання серцевій недостатності

21


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

12.Каптоприл - 6,25-12,5 мг * 4 рази на день 7-10 днів

13.Ацетилсаліцилова кислота - 3,25 мг *1 раз на день - 7-10 днів (після п/е введення ацетилсаліцилової кислоти)

 

 

14

Гострий інфаркт міокарда, ускладнений порушенням ритму серця

І 21

1.Загальний аналіз крові – 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ - 2 рази, КФК - З рази, електроліти, білірубін, креатинін -1 раз, глюкоза - 2 рази),коагулограма - 3 рази

4.ЕКГ

5.Rо-графія органів грудної порожнини

6.Визначення КОС

7.Холтерівське моніторування

8.ЕКГ високого підсилення з аналізом варіабельності серцевого ритму

1.Ацетилсаліцилова кислота (для ін'єкцій) -1,0*2 рази на день – 2 дні

2.Каптоприл - 6,25 -12,5 мг * 3 рази на день - 2 дні 3.Ізосорбіду динітрат 20 мг * 4 рази на день -1 день 4.Глюкоза 5% 200,0 * 2 рази на день -З дні

5.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день – З дні

6.Магнію сульфат 25% 20,0 * 2 рази на день - 3 дні 7.Аміодарон 1200 мг на день - 3 дні

8.Лідокаїн 200 мг * 6 разів на день - З дні 9.Новокаїнамід 500-1000 мг * 4 рази на день - 3 дні 10.Пропранолол 20-40 мг * 3 рази

11.Атропін 1 мг

12.Тимчасова лікувальна ендокардіальна електрокардіостимуляція

13.EІТ (за показаннями натрію тіопентал - до 1 г) 14.ЧСЕКС

Стабілізація стану

5

15

Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю

I 21.0

I 50.1

1.Загальний аналіз крові - 4 рази

2.Загальний аналіз сечі

3.Біохімічне дослідження крові (АлТ, АсТ, ЛДГ - 2 рази, КФК - З рази, електроліти, білірубін, креатинін -1 раз, глюкоза - 2 рази)

4.Коагулограма - 3 рази

5.ЕКГ

6.Rо-графія органів грудної порожнини

7.Визначення КОС

1.Катетеризація центральної вени 2.Глюкоза 5% 200,0 *2 рази на день 2 дні

3.Калій 4% 20,0 * 2 рази на день – 2 дні

4.Магнію сульфат 25% 20,0 * 2 рази на день - 2 дні Ізотонічний розчин - 200,0 * 2 рази 1 день

6.Нітрогліцерин 1% 2,0 *2 рази -1 день або ізосорбіду динітрат 10-20 мг (внутрішньовенне) 2 рази на день

7.Морфін 1% 1,0 одноразово

8.Преднізолон 280 мг

9.Фуросемід 400 мг

10.Дофамін 200мг

11.Каптоприл 12,5 мг * 3 рази на день

12.Мембранопротектори (триметазидин, кверцитин, неотон)

13.Інгаляція 02+ антисромсилан

14.Інтубація з ШВЛ

Стабілізація стану

5

16

Ішемічна хвороба серця,

Постінфарктний кардіосклероз ,

ХНК О-І

І 25.2

1.Показники ліпідного обміну та реології крові

2.ЕКГ

3.Ступінчаста ВЕМ

4.ЕхоКГ

5.Дипіридамоловафармакологічна проба

6.Добутамінова фармакологічна проба

1.Дієта: стіл №10

2.Дозоване фізичне навантаження

3.β-Блокатори

4.Інгібітори АПФ (едніт)

5.Ацетилсаліцилова кислота

6.Гіполіпідемічні препарати

Клінічна ремісія, позитивна ЕКГ, динаміка зменшення серцевої недостатності

14


 

1

2

3

4

5

6

7

17

Гострий міокардит

І 40

1.Загальний аналіз крові

2.Загальний аналіз сечі - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові

4.Серологічні дослідження крові - 2 рази

5.ЕКГ-2 рази

6.ЕхоКГ-2 рази

1.Дієта: стіл №10

2.Нестероїдні протизапальні препарати

3.Антибіотики

4.Десенсибілізувальні препарати

5.β -Блокатори

6.Метаболічні препарати За наявності СН:

7.Інгібітори АПФ

8.Діуретики

9.Антиаритмічні препарати – за наявності порушень серцевого ритму

Поліпшення клінічного стану хворого, нормалізація показників крові, позитивна динаміка ЕКГ, ЕхоКГ, підвищення толерантності до фізичного навантаження

21

18

Дилатаційна кардіоміопатія

І 42.

1.Загальний аналіз крові 2.Загальний аналіз сечі - 2-3

рази

3.Біохімічне дослідження крові 4.Коагулограма - 2-3 рази

5.ЕКГ-4-6 разів

6.ЕхоКГ- 2 рази

7.Rо-графія органів грудної порожнини

8.Консультація офтальмолога (огляд очного дна)

1.Дієта: стіл №10

2.Інгібітори АПФ

З.Діуретики

4.Серцеві глікозиди

5.Нітропрепарати

6.Препарати, що поліпшують реологічні властивості крові: ацетилсаліцилова кислота, гепарин, непрямі антикоагулянти

7.Антиаритмічні препарати (аміодарон)

Зменшення ознак серцевої недостатності, поліпшення толерантності до побутових фізичних навантажень

21

19

Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія Інша гіпертрофічна кардіоміопатія

І 42.1

 

 

І 42.2

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (АсТ, АлТ, ЛДГ, білірубін, КФК, креатинін, цукор, Ма+, К+, загальний білок)

З.ЕКГ-2 рази

1.Дієта: стіл №10

2.Антагоністи кальцію

З.β - Блокатори

4.Протиаритмічні препарати – за наявності порушень серцевого ритму

Поліпшення клінічного стану хворого, підвищення толерантності до фізичного навантаження

14

Клас X. Хвороби дихальної системи

20

Вазомоторний та алергічний риніт

J 30.1

J30.4

1.Загальний аналіз крові

2.Алергологічний анамнез

3.Мікроскопія мазка з носа

4.Консультація отоларинголога

1.Антигістамінні (краще неседативні) системно і місцеве

2.Протизапальні (інтал), у тяжких випадках - кортикостероїди місцеве або у вигляді спрею

Припинення симптомів риніту, кон'юктивіту, бронхоспазмів. Відновлення функції верхніх дихальних шляхів,відсутність ознак алергії

8-10


 

1

2

3

4

5

6

7

21

Передомінантна алергічна астма

 

 

 

 

 

 

 

Неалергічна астма

 

 

 

 

 

 

 

Змішана астма

J 45.0

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз мокротиння

3.Аускультація

4.Апергологічний анамнез

5.ОФВ1 або ПОШ

1.Елімінація

2.Бронхолітики (β2-агоністи, ксантини)

3.Протизапальні (інтал або недокроміл, кортикостероїди, краще інгаляційне)

Зняття бронхообструктивного синдрому, відновлення функції легень. Відсутність ознак алергії

14

J45.1

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз мокротиння

З.ОФВ1 або ПОШ

4.Алергологічний анамнез

5.Проба провокаційна з ацетилхоліном або фармацевтична проба з бронхолітиком

1.Елімінація

2.Бронхолітики (β2-агоністи, ксантини)

3.Протизапальні (інтал або недокроміл, кортикостероїди, краще інгаляційне)

Зняття бронхообструктивного синдрому, відновлення дихальної функції

18

J45.8

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз мокротиння

З.ОФВ1 або ПОШ

4.Алергологічний анамнез

5.Шкірні проби з алергенами

1.Елімінація

2.Бронхолітики (β2-агоністи, ксантини)

3.Протизапальні (інтал або недокроміл, кортикостероїди, краще, інгаляційне) 4.Гіпосенсибілізація пилковими чи побутовими алергенами або курс гістаглобуліну

Зняття бронхообструктивного синдрому, відновлення дихальної функції. Відсутність ознак алергії

18

22

Астма неуточнена

J45.9

1.Загальний аналіз крові

2.Аналіз мокротиння

З.Апергологічний анамнез

4.0ФВ1 або ПОШ

5.Проба провокаційна з ацетилхоліном або фармацевтична проба з бронхолітиком

1.Бронхолітики (β 2-агоністи, ксантини)

2.Протизапальні засоби (інтал або недокроміл, кортикостероїди)

Зняття бронхообструктивного синдрому, відновлення функції легень

12

Клас XI.Хвороби органів травлення

23

Виразка стравоходу, ускладнена стенозом

К22.2

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.ЕГДС-2рази

1.Дієта. Стіл №1

2.Блокатори Н2-рецепторів гістаміну

3.Антациди

4.Рослинні вітамінні препарати

Зникнення больового синдрому, рубцювання виразки

25

24

Виразка шлунка у фазі загострення середнього ступеня важкості

К25

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.ЕГДС з біопсією слизової оболонки шлунка - 2 рази

3.Гістологічне дослідження -1 раз

4.Цитологічне дослідження -1 раз

1.Дієта. Стіл №1

2.Блокатори Н2-рецепторів гістаміну

3.Антациди

4.Рослинні вітамінні препарати

5.КХЧ (ММХ)-терапія

Зникнення больового синдрому,рубцювання виразки

25

25

Виразка дванадцятипалої кишки у фазі загострення середнього ступеня важкості

К26

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.ЕГДС -2 рази

1.Дієта. Стіл №1

2.Блокатори Н2рецепторів гістаміну

3.Антациди

4.КХЧ (ММХ)-терапія

Зникнення больового синдрому, рубцювання виразки

21


 

1

2

3

4

5

6

7

26

Алкогольний гепатит у фазі загострення

К70.1

1.Загальний аналіз крові - 2 рази

2.Визначення протромбінового індексу - 2 рази

3.Загальний аналіз сечі - 1 раз

4.ЕГДС - 1 раз

5.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

6.УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки та великих судин черевної порожнини

І.Гепатопротектори (сирепар)

2.Стимулятори метаболічних процесів

3.Антиоксиданти

4.Вітаміни та споріднені з ними сполуки

5.Сольові розчини

Зниження показників активності запального процесу в печінці: АЛТ, ЛФ, ШОЕ

14

27

Токсичне ураження печінки холестазом у фазі загострення з помірно вираженою активністю

К71.0

1.Загальний аналіз крові - 2 рази

2.Визначення осмотичної резистентності еритроцитів -

3.Визначення протромбінового індексу - 2 рази

4.Дослідження вмісту заліза в сироватці крові - 1 раз

5.Дослідження вмісту міді в сироватці крові

6.Визначення білкових фракцій сироватки крові - 1 раз

7.3агальний аналіз сечі - 1 раз

8.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

9.УЗД печінки, жовчного міхура, жовчовивідних шляхів, підшлункової залози, великих судин черевної порожнини та селезінки

1.Гепатопротектори

2.Вітаміни та споріднені з ними сполуки

3.Аніонообмінні смоли чи сорбенти

4.Сольові розчини та розчини глюкози 

Зниження показників активності запального процесу в печінці: АЛТ, ЛФ, ШОЕ

20-21

28

Токсичне ураження печінки з холестазом у фазі загострення з вираженою активністю

К71.0

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Печінковий комплекс №2

1.Аніонообмінні смоли чи сорбенти (п/о)

2.Гормони та їх аналоги

3.Препарати для корекції КОС

Зниження показників активності запального процесу в печінці: АЛТ, ЛФ, ШОЕ

10- 12 днів (після лікування в обласній лікарні)

30

Хронічний аутоімунний криптогенний гепатит у фазі загострення з помірно вираженою активністю

К73.8

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Печінковий комплекс №2

1.Дієта. Стіл №5

2.Гормони та їх аналоги

3.Вітаміни та споріднені з ними сполуки

4.Препарати для корекції КОС та іонної рівноваги в організмі

Зниження показників активності запального процесу в печінці: у- глобуліни, тимолова проба, АЛТ, білірубін

7 - 10 днів (після лікування в обласній лікарні)


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Хронічний аутоімунний криптогенний гепатит у фазі загострення з вираженою активністю 

К73.8

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Печінковий комплекс №2

1.Дієта. Стіл №5

2.Гормони та їх аналоги

3.Вітаміни та споріднені з ними сполуки

4.Імунодепресанти

5.Препарати для корекції КОС та іонної рівноваги в організмі 

Зниження показників активності запального процесу в печінці: у- глобуліни, тимолова проба, АЛТ, білірубін

7 - 10 днів (після лікування в обласній лікарні)

31

Цироз печінки мінімальної активності 

К74

1.Загальний аналіз крові №2 - 2 рази

2.Визначення вмісту фібриногену в крові

3.Аналіз крові на вміст цукру

4.Визначення білкових фракцій сироватки крові

5.Загальний аналіз сечі - 2 рази

6.ЕГДС

7.Печінковий комплекс №2 - 2 рази

8.УЗД печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, великих судин черевної порожнини та селезінки

1.Дієта. Стіл №5

2.Гепатопротектори (сирепар)

3.Діуретики

4.Вітаміни та споріднені з ними сполуки

5.Ентеросорбенти

6.Розчини глюкози

7.Протипаразитарні препарати

Нормалізація показників, які характеризую ть запальний процес у печінці: АЛТ, білірубін

21

32

Цироз печінки середньої активності

К74

1.Загальний аналіз крові №2 -1 раз

2.Визначення електролітів крові

3.Визначення вмісту фібриногену в плазмі крові

4.Аналіз крові на вміст цукру

5.Білкові фракції сироватки крові

6.Загальний аналіз сечі

7.Печінковий комплекс №2

1.Дієта. Стіл №5

2.Гепатопротектори

3.Вітаміни та споріднені з ними сполуки

4.Розчини глюкози

5.Гормони та їх аналоги

6.Препарати для корекції КОС та іонної рівноваги

7.Амінокислоти

8.Антиоксиданти

Нормалізація показників, які характеризую ть запальний процес у печінці: АЛТ, білірубін

7 -10 днів (після лікування в обласній лікарні)

33

Демпінг-синдром II-III ступеня важкості

К91.1

1.Загальний аналіз крові – 2 рази

2.Визначення вмісту заліза в сироватці крові

1.Дієта. Стіл № 16

2.Препарати шлункового соку

3.Ферментні препарати

Зменшення проявів демпінг-синдрому, нормалізація випорожнень

7 -10 днів (після лікування в обласній лікарні)

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

34

Атопічний дерматит

L20

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Алергологічний анамнез

3.Консультація дерматолога

1.Антигістамінні препарати

2.Кортикостероїди у разі тяжкого стану хворого

3.Зовнішні протисвербіжні засоби (фторокорт, або дермозолон, або деперзолон, або апулеїн)

Ремісія

30

35

Алергічна кропив'янка

L50.0

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Алергологічний анамнез

3.Консультація дерматолога

1.Елімінація

2.Антигістамінні препарати

З.В разі тяжкого перебігу -

кортикостероїди системно

4.Лікування супутніх захворювань

Клінічне одужання

24


 

Клас XIII. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

1

2

3

4

5

6

7

36

Ревматизм, активність II-ІII ступеня 

МОО,

М02,

М79.0

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічні дослідження крові (білкові фракції, С- реактивний білок, серомукоїд) З.Протистрептококові антитіла

4.ЕКГ

5.ФКГ

6.УЗД

7.Rо - графія до і після лікування

1.Антибіотики (до 14 днів)

2.Нестероїдні препарати

3.Протизапальні засоби

Зменшення клінічних проявів кардиту й артриту та клініко-лабораторних показників запального процесу

14-18

37

Хвороба Рейтера

Псоріатичні та ентеропатичні артропатії Інші специфічні артропатії Інший артрит 

М02.3

 

М07

 

 

М12

 

М13

1.Загальний аналіз крові

2. Біохімічні дослідження крові (С-реактивний білок, білкові фракції)

3.Бактеріологічні дослідження

4.Консультація уролога, гінеколога до і після лікування 

1.Антибіотики

2.Протизапальні засоби

3.Фізіотерапія

4.Імуномодулювальна терапія - за показаннями

Зменшення клінічних проявів основних симптомів та клініко-лабораторних показників запального процесу, покращання функції суглобів

14

38

Ревматоїдний артрит 

М05-М

06;

М08-

М 09

1.Загальний аналіз крові

2.Біохімічні дослідження крові (С-реактивний білок, білкові фракції)

З.ЕКГ

4.Ро-графія

5.Визначення функції суглобів 6.Дослідження функції нирок та печінки до і після лікування - за показаннями

1.Засоби базисної терапії

2. Кортикостероїди

З.Цитостатичні препарати

4.Імуномодулятори

 

Зменшення клінічних проявів основних симптомів та клініко-лабораторних

21

39

Подагра

Кристалічні артропатії 

М10

М11 

7.Загальні аналізи крові та сечі

8.Біохімічні дослідження крові (рівень сечової кислоти, С- реактивний білок, білкові фракції)

9.Rо-графія суглобів

10.Визначення функції суглобів до і після лікування 

1.Специфічні антиподагричні засоби, що пригнічують синтез сечової кислоти (алопуринол), та сприяють виведенню уратів (пробенецид)

2.Протизапальні засоби

3.Фізіотерапевтичне лікування

Зменшення клінічних проявів основних симптомів та клініко-лабораторних запального процесу та поліпшення функції суглобів

7

40

Артроз

М15-

М 19

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічні дослідження крові рівень сечової кислоти, С- реактивний білок, білкові фракції)

З.Rо-графія суглобів

4.Визначення функції суглобів

5.Консультації ортопеда-травматолога до і після лікування

1.Хондропротектори

2.Протизапальні засоби

З.Фізіотерапевтичне лікування

Зменшення клінічних проявів основних симптомів та  клініко-лабораторних показників запального процесу, поліпшення функції суглобів

10-12

41

Поліартеріїт вузлуватий та споріднені стани

М ЗО

1.Загальний аналіз крові

2.Біохімічні дослідження крові (С-реактивний білок, білкові фракції)

4 Кортикостероїди

5. Імуносупресанти

6 Протизапальні засоби

7 Ангіопротетори

Зменшення клінічних проявів основних

14-18


 

1

2

3

4

5

6

7

 

Інші некротичні васкулопатії

М31

З.ЕКГ

4.Rо-графія - за показаннями 5.Визначення функції нирок, печінки до і після лікування

 

 

 

42

Системний червоний вовчак

М 32

1.Загальний аналіз крові

2.Біохімічні дослідження крові (С-реактивний білок, білкові фракції)

З.ЕКГ

4.Rо-графія - за показаннями 5.Визначення функції нирок, печінки до і після лікування

1.Кортикостероїди

2.Цитостатичні препарати

З.Імуносупресанти – з переходом на підтримувальні дози для тривалого лікування (місяці, роки)

Зменшення клінічних проявів основних симптомів та клініко-лабораторних показників запального процесу

21

43

Дерматополіміозит

М ЗЗ

1.Загальний аналіз крові

2.Біохімічні дослідження крові (С-реактивний білок, білкові фракції)

З.ЕКГ

4.Rо-графія (за показаннями) 5.Визначення функції нирок, печінки до і після лікування

1.Кортикостероїди

2.Протизапальні засоби

З Імуносупресанти – за показаннями

4.Імуномодулятори

 

Зменшення клінічних проявів основних симптомів та клініко-лабораторних показників запального процесу

14-18

44

Системна склеродермія

М 34-

М 35

1.Загальний аналіз крові

2.Біохімічні дослідження крові (С-реактивний білок, білкові фракції)

З.ЕКГ

4.Rо-графія - за показаннями

5.Визначення функції нирок, печінки до і після лікування

1.Антифіброзні засоби (0-пеніциламін, унітіол, лідаза тощо)

2.Протизапальні засоби

З.Дезагреганти

4.Ангіопротектори

Зменшення клінічних проявів основних симптомів та клініко-лабораторних показників запального процесу

14-18

45

Анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бехтєрєва) Інші запальні спондилопатії

М45-

М46

1.Загальний аналіз крові

2.Біохімічні дослідження крові (С-реактивний білок, білкові фракції)

З.ЕКГ

4.Rо-графія суглобів до і після лікування

5. Протизапальні засоби

6.Фізіотерапевтичне лікування

7.Кортикостероїди - за показаннями

Зменшення клінічних проявів основних симптомів та клініко-лабораторних показників запального процесу

14

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

46

Гострий гломерулонефрит, сечовий синдром

N00

1.Загальний аналіз сечі - З рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, визначення добової протеїнурії - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції)

4.ЕКГ

5.Консультації офтальмолога, кардіолога, уролога гінеколога, отоларинголога - у разі необхідності

1.Дієта

2.Симптоматична терапія

Переведення хворого у нефрологічне відділення

7-10


 

1

2

3

4

5

6

7

47

Гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром 

N00

 

 

N04

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, визначення добової протеїнурії - 2-3 рази, проба

Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.ЕКГ

5.Консультації офтальмолога, кардіолога, уролога, гінеколога, отоларинголога - в разі потреби, нефролога

1.Дієта

2.Симптоматична терапія

Переведення хворого у нефрологічне відділення

7-10

48

Швидкопрогресуючий гломерулонефрит, доазотемічна стадія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швидкопрогресуючий гломерулонефрит, азотемічна стадія

N01

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, визначення добової протеїнурії - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Внутрішньовенна урографія

7.Консультації офтальмолога, кардіолога, гінеколога - за показаннями, нефролога

Сечогінні та гіпотензивні препарати 

Позитивна динаміка набрякового синдрому, протеїнурії, загального стану хворого.

Переведення  хворого  у нефрологічне відділення

5-7

 

1.Загальний аналіз сечі - З рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин-2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.УЗД

7.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

1.Дієта

2.Симптоматична терапія: дипіридамол 200 мг на день 2-3 міс, або пентоксифілін 300 мг на день 2-3 міс, сечогінні та гіпотензивні препарати

3.Ентеросорбенти

4.Препарати заліза

5.Вітаміни

Позитивна динаміка показників крові, креатиніну, сечовини. Корекція АТ. Переведення хворого у нефрологічне відділення

10-12


 

1

2

3

4

5

6

7

49

Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, догіпертензивна стадія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, гі-пертензивна стадія

N03

1.Загальний аналіз сечі - З рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, визначення добової протеїнурії - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Внутрішньовенна урографія

7.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

1.Дієта

2.Дипіридамол 200 мг на добу, 1-2 міс, або пентоксифілін 300 мг на добу, 1-2 міс, хингамін або гидроксихлорохін 200-400 мг/добу 1 раз - 6 міс, при наявності еритроцитурії > 2,5 • 107 л: унітіол 5% - 5-10 мл 1 раз на добу, 1 міс, димефосфон по одній столовій ложці 3 рази на день, 1міс

3.Токофероли -1 капсулу на добу, 1-2 міс під контролем аналіз сечі

Позитивна динаміка показників сечі

27-30

1.Загальний аналіз сечі - З рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, добова протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Внутрішньовенна урографія

7.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

1.Дієта

2.Дипіридамол 200 мг на добу 2-3 міс або пентоксифілін 300 мг на добу 2-3 міс

3.Гіпотензивні препарати

Позитивна динаміка показників сечі. Корекція АТ

27-30

50

Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, ХНН І ступеня

N03

N 18

1.Загальний аналіз сечі - З рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, визначення добової протеїнурії - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ  

6.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

1.Дієта

2.Дипіридамол 200 мг на день 2-Зміс або пентоксифілін 300 мг на день 2-3 міс

3.Гіпотензивні препарати (ксантинолу нікотинат)

4.Ентеросорбенти

5.Препарати заліза

6.Вітаміни

Позитивна динаміка показників крові, креатиніну, сечовини. Корекція АТ, загального стану хворого

21-28

Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, ХНН

II ступеня 

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, визначення добової протеїнурії - 2-3 рази, проба  Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

1.Гіпотензивні препарати (ксантинолу нікотинат)

2.Ентеросорбенти

3.Препарати заліза

4.Вітаміни

5.Кишковий діаліз 

Позитивна динаміка показників крові, креатиніну, сечовини. Корекція  АТ загального стану хворого 

21-28


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

 

 

 

Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, ХНН III ступеня 

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (загальний білок, холестерин, трансамінази, тимолово-вероналова проба, сечовина, креатинін)

3.Коагулограма

4.ЕКГ

5.Консультація нефролога

1.Симптоматична терапія

2.Направлення на гемодіаліз 

Поліпшення загального стану хворого 

5-7

Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, ХНН ІV ступеня

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (загальний білок, холестерин, трансамінази, тимолово-вероналова проба, сечовина, креатинін -2-3 рази)

3.Коагулограма

4.ЕКГ'

5.Консультація нефролога

1.Симптоматична терапія

2.Направлення на гемодіаліз

Поліпшення загального стану хворого

20-30

51

Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, догіпертензивна стадія

N04

1.Загальний аналіз сечі - З рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, визначення добової протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ'

6.Консультації офтальмолога, кардіолога - за показаннями, нефролога

1.Симптоматична терапія

2.Направлення на гемодіаліз

Позитивна динаміка набрякового синдрому, протеїнурії

7-10

Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, гіпертензивна стадія

1.Загальний аналіз сечі - З рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, визначення добової протеїнурія - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

1.Дієта  № 7

2.Симптоматична терапія: дипіридамол 200 мг на добу 2-3 міс, або пентоксифілін 300 мг на добу 2-3 міс

3.Гіпотензивні препарати

Позитивна динаміка  показників сечі -поліпшення, погіршення, без змін. Корекція АТ, загального стану хворого

21-28


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

4.Коагулограма

5.ЕКГ'

6.Внутрішньовенна урографія

7.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

 

 

 

52

Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, ХНН

І ступеня

N04

N 18

1.Загальний аналіз сечі - З рази, аналіз сечі за Нечипоренком - 2 рази, визначення добової протеїнурії - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

1.Дієта

2.Дипіридамол 200мг на день 2-3 міс, або пентоксифілін 300 мг на день 2-3 міс, сечогінні та гіпотензивні препарати, ксантинола нікотинат

3.Ентеросорбенти

4.Препарати заліза

5.Вітаміни

Позитивна динаміка показників крові, креатиніну, сечовини. Корекція АТ, загального стану хворого

21-28

Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, ХНН II ступеня

1.Загальний аналіз сечі - З рази, аналіз сечі за Нечипоренком - 2 рази, визначення добової протеїнурії - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ'

6.Консультації офтальмолога, кардіолога - в разі необхідності, нефролога

1.Ентеросорбенти

2.Препарати заліза

3.Вітаміни

4.Кишковий діаліз

Позитивна динаміка показників крові, креатиніну, сечовини. Корекція АТ, загального стану хворого

21-35

Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, ХНН III ступеня

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Біохімічне дослідження крові (загальний білок, холестерин, трансамінази, тимолово-вероналова проба, сечовина, креатинін)

3.Коагулограма

4.ЕКГ'

5.Консультація нефролога

1.Симптоматична терапія

2.Направлення на гемодіаліз

Поліпшення загального стану хворого 

3-4

Хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, ХНН IV ступеня

1.Загальні аналізи сечі та крові

2.Біохімічне дослідження крові (загальний білок, холестерин, трансамінази, тимолово-вероналова проба, сечовина, креатинін)

3.Коагулограма

4.ЕКГ

5.Консультація нефролога

1.Симптоматична терапія

2.Направлення на гемодіаліз

Поліпшення загального стану хворого

20-30


 

1

2

3

4

5

6

7

53

Хронічний необструктивний пієлонефрит без гіпертензії 

N11.8

1.Загальний аналіз сечі - 2 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, проба Зимницького - 1 раз, визначення добової протеїнурії - 2 рази

2.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін)

3.Посів сечі на мікрофлору та антибіотикограма

4.Внутрішньовенна урографія, 2-склянкова проба

5.Консультація уролога - за показаннями, нефролога

1.Антибактеріальна терапія

2.Переведення хворого у спеціалізоване відділення 

Позитивна динаміка лейкоцитурії, загального стану хворого

7-10

Хронічний необструктивний пієлонефрит з гіпертензією

1.Загальний аналіз сечі - 2 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, проба Зимницького - 1 раз, визначення добової протеїнурії - 2 рази

2.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін)

3.Посів сечі на мікрофлору та антибіотикограма

4.Внутрішньовенна урографія, 2-склянкова проба

5.Консультація уролога, нефролога

1.Антибактеріальна терапія

2.Гіпотензивна терапія

3.Переведення хворого у  спеціалізоване відділення 

Позитивна динаміка лейкоцитурії, АТ, загального стану хворого 

7-10

54

Хронічний необструктивнии пієлонефрит,

ХНН І ступеня

N11.8

N 18

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, визначення добової протеїнурії - 2-3 рази, проба

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.УЗД

7.Консультації офтальмолога, кардіолога, нефролога

1.Дієта

2.Дипіридамол 200 мг на день 2-3 міс, або пентоксифілін 300 мг на день 2-3 міс

3.Гіпотензивні препарати

4.Антибактеріальна терапія - за показаннями

5.Ентеросорбенти

6.Препарати заліза

7.Вітаміни

Позитивна динаміка показників крові, креатиніну, сечовини, корекція АТ, загального стану хворого

21-28

Хронічний необструктивний пієлонефрит, ХНН II ступеня

 

1.Загальний аналіз сечі - 3 рази, аналіз сечі за Нечипоренком -2 рази, визначення добової протеїнурії - 2-3 рази, проба Зимницького

2.Загальний аналіз крові - 2 рази

3.Біохімічне дослідження крові (сечовина, креатинін, загальний білок, білкові фракції, холестерин - 2 рази)

1.Гіпотензивні препарати

2.Антибактеріальна терапія - за показаннями

3.Ентеросорбенти

4.Препарати заліза

5.Вітаміни

6.Кишковий діаліз

Позитивна динаміка показників крові, креатиніну, сечовини, корекція АТ, загального стану хворого

3-4


 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

6.УЗД

4.Коагулограма

5.ЕКГ

7.Консультації офтальмолога, кардіолога, нефролога

 

 

 

Хронічний необструктивний пієлонефрит, ХНН III ступеня

1.Загальний аналіз сечі та крові

2.Біохімічне дослідження крові (загальний білок, холестерин, трансамінази, тимолово-вероналова проба, сечовина, креатинін)

3.Коагулограма

4.ЕКГ

5.Консультація нефролога

1.Симптоматична терапія

2.Направлення на гемодіаліз

Поліпшення загального стану хворого

3 - 4 дні

Хронічний нео-бструктивний пієлонефрит,

ХНН IV ступеня

 

1.Загальні аналізи сечі та крові

2.Біохімічне дослідження крові (загальний білок, холестерин, трансамінази, тимолово-вероналова проба, сечовина, креатинін)

3.Аналіз крові на наявність ІЕ-клітин

4.Коагулограма

5.ЕКГ

6.Внутрішньовенна урографія

7.Ко-графія органів грудної порожнини

8.Консультації нефролога, офтальмолога, кардіолога

1.Симптоматична терапія

2.Направлення на гемодіаліз

Поліпшення загального стану хворого

20-30

Клас XIX. Інші та неуточнені впливи зовнішніх чинників

55

Набряк Квінке

Т78.3

1.Загальні аналізи крові та сечі

2.Алергологічний анамнез

3.Шкірні проби з алергенами

1.Антигістамінні

2.Кортикостероїди - у разі тяжкого стану хворого 3.Елімінація

Зникнення набряків

5-7