стандарти надання медичної допомоги в Україні
 

Навігація

За напрямком медицини


Інші;  


 • Загальної назви у додатка немає.Містить 3 положення та 2 переліки.
  • Додаток до наказу МОЗ №221 від 22-10-1993
  • Тема, опис документа:  
  • Вид допомоги: амбулаторний, стаціонарний, цільова група: діти
  • Напрямок медицини: Дитяча урологія
  • Клінічний стан, патології: Інші


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

охорони здоров'я України

від 22 жовтня 1993 р. N 221 


ПОЛОЖЕННЯ

про позаштатного головного спеціаліста - дитячого уролога Міністерства охорони здоров'я України, відділу охорони здоров'я Ради Міністрів Республіки Крим, органів охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій

1. Головним дитячим урологом Міністерства охорони здоров'я України, відділу охорони здоров'я Ради Міністрів Республіки Крим, органів охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій (надалі - головний дитячий уролог) призначається висококваліфікований лікар-спеціаліст науково-дослідного інституту медичного профілю, медичного інституту, інституту удосконалення лікарів, завідуючий урологічним відділенням обласної (міської) дитячої лікарні, який має вчений ступінь або I кваліфікаційну категорію по дитячій урології.

2. Призначення і звільнення головного дитячого уролога здійснюється Міністерством охорони здоров'я України, відділом охорони здоров'я Ради Міністрів Республіки Крим, керівником органу охорони здоров'я обласної (міської) державної адміністрації.

3. Головний дитячий уролог є консультантом Міністерства, органу охорони здоров'я з питань урологічної допомоги.

4. Основними завданнями головного дитячого уролога є: розробка та проведення заходів, спрямованих на профілактику захворювань, впровадження в практику нововведень і лікування дітей з хворобами органів сечової та статевої систем.

5. Організація роботи головного дитячого уролога покладається на керівництво Міністерства охорони здоров'я України, відділ охорони здоров'я Ради Міністрів Республіки Крим, орган охорони здоров'я обласної (міської) державної адміністрації, а також на вищестоящого головного дитячого уролога.

6. Головний дитячий уролог у своїй роботі керується даним положенням, наказами та вказівками відповідних органів охорони здоров'я та іншими нормативними актами.

7. Відповідно до завдань, викладених у п. 4, на головного дитячого уролога покладається:

7.1. Участь у розробці комплексних планів розвитку і вдосконалення дитячої урологічної служби.

7.2. Вивчення стану і якості урологічної допомоги дітям шляхом періодичної особистої перевірки лікувальних закладів, їх медичної документації, проведення аналізу урологічної захворюваності, результатів лікування, причин смертності дітей від урологічних захворювань.

7.3. Організація лікувально-консультативної допомоги лікувальним закладам; направлення хворих на консультацію в Український НДІ урології і нефрології.

7.4. Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвіду роботи лікувальних закладів і окремих дитячих урологів.

7.5. Впровадження у роботу лікувальних закладів досягнень науки і практики в профілактиці, діагностиці та лікуванні урологічних захворювань.

7.6. Участь у розробці перспективних планів по підвищенню кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу.

7.7. Вивчення потреби лікувальних закладів у сучасній апаратурі, обладнанні, лікарських засобах тощо.

7.8. Аналіз причин, що породжують скарги населення на організацію та якість урологічної допомоги, вжиття заходів до їх усунення.

8. Головному дитячому урологу надається право:

8.1. Участі за погодженням з керівництвом органів охорони здоров'я, місцевих державних адміністрацій у перевірці роботи лікувальних закладів і клінік з питань урологічної допомоги дітям, готувати пропозиції щодо її покращання.

8.2. Вносити на розгляд керівництву Міністерства охорони здоров'я України, відділу охорони здоров'я Ради Міністрів Республіки Крим, органів охорони здоров'я обласних (міських) державних адміністрацій пропозиції, спрямовані на поліпшення урологічної допомоги дітям.

9. Головний дитячий уролог з метою обговорення питань підвищення якості урологічної допомоги дітям скликає, за погодженням з керівництвом органів охорони здоров'я, наради, семінари дитячих урологів і педіатрів.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

охорони здоров'я України

від 22 жовтня 1993 р. N 221 


ПОЛОЖЕННЯ

про дитячого уролога консультативної поліклініки обласної (міської) дитячої лікарні

1. На посаду дитячого уролога призначається лікар, який отримав спеціальну підготовку і має кваліфікаційну категорію по дитячій урології.

2. Дитячий уролог підпорядкований завідуючому консультативною поліклінікою, з організаційно-методичних питань - головному обласному дитячому урологу.

3. На дитячого уролога покладається:

3.1. Проведення консультацій дітей з усієї області (міста) із захворюваннями органів сечової і статевої систем, наведених у Переліку основних захворювань, що підлягають діагностиці і лікуванню в дитячих урологічних стаціонарах (додається).

3.2. Обстеження і лікування урологічних хворих в обсязі, вказаному у Переліку поетапних діагностичних і лікувальних заходів при основних урологічних захворюваннях у дітей (додається).

3.3. Відбір хворих для направлення в дитячий урологічний стаціонар.

3.4. Реєстрація і диспансерний нагляд за урологічними хворими області (міста).

3.5. Організація і проведення профілактичних періодичних оглядів хлопчиків дошкільних закладів і шкіл на виявлення вад розвитку і захворювань зовнішніх статевих органів і своєчасне їх оздоровлення.

3.6. Впровадження в роботу поліклініки досягнень науки і практики в частині профілактики, діагностики і лікування, ефективних організаційних форм і методів роботи, передового досвіду і наукової організації роботи.

4. Дитячому урологу надається право вносити на розгляд завідуючого консультативною клінікою пропозиції, спрямовані на покращання організації і підвищення рівня урологічної допомоги, діяльності поліклініки.

5. Дитячий уролог постійно вдосконалює знання, форми і методи роботи, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед населення.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

охорони здоров'я України

від 22 жовтня 1993 р. N 221 


ПОЛОЖЕННЯ

про дитяче урологічне відділення (урологічні ліжка) обласної (міської) дитячої лікарні

1. Дитячі урологічні відділення обласних (міських) дитячих лікарень організовуються в обласних центрах з кількістю дитячого населення понад 400.000 в області; в інших областях виділяються реєстровані урологічні ліжка у складі хірургічних відділень обласних (міських) дитячих лікарень.

2. Кількість ліжок і штат лікарів - дитячих урологів визначається рекомендаціями, викладеними в п. 1.3 цього наказу.

3. У дитячому урологічному відділенні (на урологічних ліжках) здійснюється:

3.1. Госпіталізація хворих з усієї області (міста).

3.2. Обстеження і лікування хворих в обсязі, наведеному у переліку поетапних діагностичних і лікувальних заходів при основних урологічних захворюваннях у дітей (додається).

4. Керівництво урологічними відділеннями здійснює завідуючий, а діяльністю, яка проводиться на урологічних ліжках у складі хірургічних відділень, ординатор - дитячий уролог. Вони призначаються головним лікарем обласної (міської) лікарні.

5. На посаду завідуючого урологічним відділенням, ординатора - дитячого уролога хірургічного відділення призначається спеціаліст - дитячий уролог, який має кваліфікаційну категорію, як правило, обласний (міський) дитячий уролог.

6. На завідуючого урологічним відділення (ординатора - дитячого уролога хірургічного відділення) покладається:

6.1. Організація і виконання обстежень і лікування хворих.

6.2. Аналіз результатів діяльності відділення, опрацювання заходів по її удосконаленню.

6.3. Впровадження в практику роботи органів охорони здоров'я області (міста) нових засобів і методів профілактики, діагностики та лікування урологічних хворих.

6.4. Організаційно-методичні заходи і консультації з питань урологічної допомоги дітям лікарів інших лікувально-профілактичних закладів області (міста), в т. ч. планових виїздів.

6.5. Відбір і направлення хворих на консультацію до Українського НДІ урології і нефрології або прийняття рішення про необхідність виклику дитячого уролога через Українську станцію виїзної екстреної консультативної методичної допомоги.

7. Завідуючому урологічним відділенням (ординатор - дитячий уролог хірургічного відділення) надається право вносити на розгляд керівництва обласної (міської) дитячої лікарні пропозиції щодо вдосконалення і підвищення рівня урологічної допомоги лікарні.

8. Завідуючий урологічним відділенням (ординатор - дитячий уролог хірургічного відділення) зобов'язаний систематично вдосконалювати свої знання, форми і методи роботи, активно пропагувати серед населення елементи санітарної культури стосовно захворювань органів сечової і статевої системи.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

охорони здоров'я України

від 22 жовтня 1993 р. N 221 


ПЕРЕЛІК

основних захворювань, що підлягають діагностиці і лікуванню у дитячих урологічних стаціонарах

1. Аномалії розвитку нирок:

підковоподібна нирка

подвоєння

синдром фралей

мультикістоз.

2. Захворювання нирок:

сечокам'яна хвороба

вторинний пієлонефрит

пошкодження

папіліт.

3. Аномалії розвитку сечоводів:

подвоєння

мегауретер

міхурово-сечовидний рефлекс.

4. Аномалії розвитку сечового міхура:

екстрофія

уретероцеле

дивертикул

мегацист

різновиди нейрогенного сечового міхура.

5. Захворювання сечового міхура:

цистит (гострий, хронічний)

каміння.

6. Аномалії розвитку сечівника (уретрит)

гіпоспадія

епіспадія

клапани сечівника

звуження перетинчатої частини

меатостеноз.

7. Аномалії розвитку та захворювання зовнішніх статевих органів:

крипторхізм

гідроцеле

варікоцеле

фімоз

гострі захворювання яєчка

мікропеніс.

8. Травми сечостатевої системи.

9. Сторонні тіла уретри та сечового міхура.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

охорони здоров'я України

від 22 жовтня 1993 р. N 221 


ПЕРЕЛІК

поетапних діагностичних і лікувальних заходів при основних урологічних захворюваннях у дітей

Назва

захворювання 

Етапи медичного обстеження 

поліклініки, ЦРЛ, міські, обласні дитячі, лікарні (прийом педіатра, хірурга) 

дитячий уролог консультативної поліклініки обласної (міської) дитячої лікарні 

дитяче урологічне відділення (урологічні ліжка) обласної (міської) дитячої лікарні 

обсяг діагностичних і лікувальних заходів 

обсяг діагностичних і лікувальних заходів 

обсяг діагностичних і лікувальних заходів 

1. Аномалії розвитку і захворювання нирок і сечоводів 

Загальний аналіз сечі і крові, посів сечі на мікрофлору і визначення її чутливості до антибіотиків, ультразвукове дослідження. Направляється до дитячого уролога консультативної поліклініки або дитячого урологічного стаціонара, консервативне лікування за рекомендаціями цих закладів 

Ті ж самі, що на попередньому етапі + екскреторна урографія, цистографія, біохімічні аналізи крові. Консервативне лікування за показаннями, відбір хворих для лікування у дитячому урологічному стаціонарі 

Ті ж самі, що на попередньому етапі + цистоскопія, уретроскопія, ретроградна пієлографія, уродинамічні дослідження, радіоізотопна ренографія, кліренс-тести. Консервативне та хірургічне лікування в залежності від показань. У разі необхідності направлення до Українського НДІ урології і нефрології 

2. Аномалії розвитку і захворювання сечового міхура 

Ті ж самі, що і для аномалій розвитку і захворювання нирок і сечоводів 

Ті ж самі, що і для аномалій розвитку і захворювання нирок і сечоводів 

Ті ж самі, що і для аномалій розвитку і захворювання нирок і сечоводів. Дітей з екстрофією сечового міхура починаючи з 3-місячного віку, направляють до клініки дитячої урології Українського НДІ урології та нефрології 

3. Аномалії розвитку січевника (гіпоспадія, епіспадія, клапани, структура) 

Ті ж самі 

Ті ж самі 

Ті ж самі. Діти з гіпоспадією та епіспадією, які утримують сечу, початок лікування з 2-річного віку 

4. Крипторхізм 

Ті ж самі 

Направляється для хірургічного лікування в 2-, 3-річному віці 

Хірургічне лікування є максимальним дотриманням органозберігаючого принципу 

5. Гострі захворювання яєчка (перекрут сім'яного канатика та гідатиди, травми, епідидиміт) 

Лікування не проводиться, терміново направляється хворий до дитячого урологічного або хірургічного стаціонара 

Лікування не проводиться, терміново направляється хворий до дитячого урологічного або хірургічного стаціонара 

Хірургічне лікування в ургентному порядку з дотриманням органозберігаючого принципу.